Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2019

Reklama
Nabór od 16.01.2019 do 31.10.2019 15:00
Urząd Miasta Ełku
Łączny budżet 160 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 125 tys. PLN
Niepełnosprawni, Seniorzy
Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 1. Rodzaj zadania publicznego (wybrany jeden zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 2. Priorytetowe zadania publiczne z Ełckiego Programu Współpracy `2019 w zakresie polityki społecznej:
 3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizację poprzez wspieranie samoorganizacji społecznej oraz integracyjnych, oddolnych inicjatyw społecznych o charakterze rekreacyjno-sportowo-kulturalnym na osiedlach i podwórkach;
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych i integrację ze środowiskiem lokalnym, wspieranie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej w środowiskach osób starszych, kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych;
 5. wspieranie działalności osób w wieku emerytalnym w zakresie edukacji pozaformalnej, integracji i aktywizacji społeczno-kulturalną oraz inicjowanie i wspieranie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej;
 6. wspieranie organizacji wydarzeń dla osób starszych i potrzebujących podczas tradycyjnych świąt, uroczystości, rocznic;
 7. wspieranie środowisk i organizacji kombatanckich;
 8. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumenta dla mieszkańców Ełku;
 9. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, integracji rodziny, wydarzeń integracyjnych;
 10. promocja i organizacja wolontariatu;
 11. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a;
 12. wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności dialogu międzykulturowego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym;
 13. minimalizowanie zachowań agresywnych, w tym o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w Ełku za pomocą długoterminowej pracy edukacyjno-pedagogicznej wśród społeczności lokalnej.
 14. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z powyższego zakresu: 160 000 zł.
 15. Środki publiczne na realizację zadań w konkursie mogą być zwiększone.
 16. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 17. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.
 18. Zlecenie realizacji zadania nastapi w formie wsparcia.
 19. Termin składania ofert: od dnia ogłoszenia konkursu do wyczerpania środków, nie później niż do 31 października 2019 r.
 20. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty;
 21. Termin wyboru ofert do realizacji: do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 22. Termin realizacji zadania: ramy czasowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Warunki realizacji zadania:

 1. przy realizacji zleconych zadań samorządu miasta Ełku wymagany jest wkład własny rzeczowy i/lub osobowy nie mniejszy niż 20% kosztów całkowitych zadania.
 2. w ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;
 3. w ofercie obowiązkowo należy podać informacje o wkładzie rzeczowym oferenta;
 4. oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku;
 5. z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej;

Załączniki do składanej oferty:

 1. w przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie Witkac.pl).
 2. nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie Witkac.pl).
 3. Składanie ofert:
 4. ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, w obowiązującym w ogłoszeniu terminie, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) lub pocztą tradycyjna na adres: Urząd Miasta Ełku (BOP), ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
 5. faktycznym terminem złożenia oferty jest termin wpłynięcia do Urzędu "potwierdzenia złożenia oferty".
Reklama