Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs ofert: „Mecenat Małopolski”

Reklama
Nabór od 16.01.2019 do 14.02.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 2,6 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. „Mecenat Małopolski”.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

 1. rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, promujące i tworzące warunki, które sprzyjają rozwojowi talentów twórców zarówno początkujących, jak i z uznanym dorobkiem;
 2. ułatwiające integrację artystów, zwłaszcza z różnych dziedzin sztuki, w celu wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych projektów artystycznych;
 3. polegające na inspirowaniu i zachęcaniu do tworzenia dzieł sztuki oraz powoływaniu niezależnych inicjatyw artystycznych, a także umożliwiające ich prezentowanie;
 4. utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
 5. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
 6. promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
 7. tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności;
 8. upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.01.2019 r., a kończyć nie wcześniej niż 30.04.2019 r. i nie później niż 31.12.2019 r.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się zarówno własnym wkładem finansowym, osobowym, jak i rzeczowym umożliwiającym realizację zadania. Wkład własny finansowy rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych, pozostałe – np. od sponsorów). Wkład własny finansowy i wkład osobowy Oferent zobowiązany jest wykazać w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w cz. IV pkt 8 oferty. Wkład własny rzeczowy nie jest elementem kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, należy go opisać w ofercie w cz. IV pkt 13.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Oferta powinna zostać złożona:

 1. w wersji papierowej, stanowiącej wygenerowaną wersję oferty uprzednio złożonej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/, wersja elektroniczna i papierowa powinny być tożsame
  lub
 2. na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.176 z późn. zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Mecenat Małopolski 2019”

Internet

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Termin składania ofert:

2019-02-14

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama