Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs ofert: „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Reklama
Nabór od 16.01.2019 do 30.01.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a także realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz cele „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wymienionego powyżej konkursu w 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 500 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń/ spotkań służących m.in pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności, nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych.

W ramach Konkursu wspierane będą w szczególności zadania polegające na organizacji wydarzeń wpisujących się w jeden z dwóch poniższych komponentów:

KOMPONENT 1: Zadania polegające na organizacji wydarzeń i spotkań technologicznych (m.in. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe), organizowane głównie przez podmioty działające aktywnie w społeczności start-upowej, które mają na celu rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii. Zadania realizowane w ramach tego komponentu winny skupiać się przede wszystkim na rozwoju kompetencji mieszkańców i przedsiębiorców w obszarach dotyczących nowych technologii, w tym w obszarach inteligentnych specjalizacji Małopolski, upowszechnianiu informacji o technologiach rozwijanych w Małopolsce lub promowaniu aktualnych trendów technologicznych, stwarzaniu możliwości do nawiązania kontaktów biznesowych.

KOMPONENT 2: Zadania polegające na organizacji wydarzeń i aktywności dotyczących rozwoju sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu, organizowanych głównie przez podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych. Zadania realizowane w ramach tego komponentu winny skupiać się przede wszystkim na wspieraniu powstawania nowych projektów biznesowych w branżach kreatywnych, np. poprzez tworzenie prototypów, rozwój kluczowych umiejętności związanych z prowadzeniem działalności w tej branży. W ramach tego komponentu nie planuje się wspierania zadań, których celem jest wyłącznie promocja produktów lokalnych, wyrobów rzemieślniczych itp., z założeń których nie wynika wprost rozwój kompetencji przedsiębiorczych w branży kreatywnej.

W ramach Konkursu szczególny nacisk zostanie położony za przedsięwzięcia, które:

  • mają szeroki zakres oddziaływania, co pozwoli przyciągać do Małopolski duże wydarzenia technologiczne i/lub dotyczące branż kreatywnych, w tym o zasięgu międzynarodowym, a także rozwijać istniejące inicjatywy,
  • poprzez formułę realizacji oraz poruszaną tematykę i zapraszanych gości/prelegentów przyczyniają się do większej aktywności i integracji małopolskiego środowiska start-upowego, firm technologicznych oraz przedsiębiorstw i osób działających w sektorze kreatywnym, upowszechniania wiedzy w zakresie możliwości rozwoju firm z ww. branż, promowania przedsiębiorczości technologicznej oraz kreatywności wśród mieszkańców, w tym głównie studentów, a także dają możliwość nawiązania nowych kontaktów, pozyskania inwestorów, wymiany wiedzy i doświadczeń,
  • umożliwiają mieszkańcom rozwój kompetencji i kreatywności w obszarach związanych z nowymi technologiami i/lub przemysłami kreatywnymi, które w przyszłości mogą się przełożyć na rozwój nowych projektów biznesowych,
  • organizowane są również poza Krakowem, w mniejszych ośrodkach regionu, co pozwoli rozwijać cenne inicjatywy również poza stolicą województwa, szerzyć dobre praktyki na terenie całego regionu i tym samym przyczynia się do efektywniejszego rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce (zakłada się realizację takich działań poza Krakowem przez podmioty działające lokalnie na danym terenie lub przez podmioty z Krakowa, które rozszerzają swoje działania na inne miasta i miejscowości regionu).

Organizowane wydarzenia i spotkania muszą być realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Oferenci zobowiązani są wskazać w ofercie (np. w cz. IV.1), w którą z poniższych kategorii wpisują się organizowane wydarzenia i przedsięwzięcia:

  1. wydarzenia i przedsięwzięcia organizowane po raz pierwszy
  2. wydarzenia i przedsięwzięcia organizowane co najmniej po raz drugi.

Informacje na temat kategorii wydarzeń mają wpływ na ocenę merytoryczną, zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale IX cz. II pkt. 7 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert (Regulaminu konkursu).

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1.02.2019 r., a kończyć nie później niż 31.12.2019 r.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, kwalifikowalności wydatków, zasady konstrukcji budżetu, terminy i warunki składania ofert, zasady, tryb i kryteria wyboru ofert, zawarcia i realizacji umowy, kontroli i oceny realizacji zdania zawarte zostały w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert – Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 10/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Skarbu i Gospodarki
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Wersje elektroniczne ofert należy składać na adres mailowy: malgorzata.kwiecien@umwm.pl (wyłącznie oferta, wysłana w dokumencie MS Word lub innym edytowalnym pliku, bez załączników).

Internet

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Termin składania ofert:

2019-01-30

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama