Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią

Reklama
Nabór od 15.01.2019 do 04.02.2019 18:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zdanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

  1. NAZWA ZADANIA

„Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią”.

2. RODZAJ ZADANIA

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na wdrażaniu skutecznych rozwiązań uprzedzających z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zwiększonego ryzyka wystąpienia uzależnienia, których celem jest:

1) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych zachowaniom problemowym lub ryzykownym

2) wczesna interwencja kierowana do osób eksperymentujących z narkotykami i/lub dopalaczami oraz okazjonalnie lub/i problemowo stosujących narkotyki

3) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków i tzw. dopalaczy

4) pobudzanie użytkowników narkotyków i tzw. dopalaczy do refleksji nad skutkami ich stosowania

5) wzmacnianie/rozwój/nauka umiejętności życiowych i społecznych

6) poznanie lokalnego systemu pomocowego oraz dostępnych form pomocy

3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku wynosi 100 000,00 zł (słownie złotych brutto: sto tysięcy 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (w tym praca członków i wolontariuszy). Wymagany jest wkład finansowy własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł w wysokości minimum 5% kwoty przyznanej dotacji. Do środków finansowych własnych Oferenta nie zalicza się wycenionego wkładu osobowego, wycenionego wkładu rzeczowego. Oferenci deklarujący finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winni go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem, oświadczenie Oferenta). Niezrealizowanie przez Oferenta deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Oferenta procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, Oferent dokonuje stosownie do przyznanej kwoty, aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu oraz (lub) opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę, przy czym w zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych ogółem (środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł i wkład osobowy) w odniesieniu do przyznanej dotacji nie mogą być niższe niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 04 luty 2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama