Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków

Reklama
Nabór od 15.01.2019 do 04.02.2019 18:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 190 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zdanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

  1. NAZWA ZADANIA

„Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich”.

2. RODZAJ ZADANIA

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych, którego celem jest:

1) zapobieganie i reagowanie na negatywne skutki uzależnień od substancji psychoaktywnych

2) rozszerzenie dostępności do usług terapeutycznych i psychoterapeutycznych dla osób: eksperymentujących z narkotykami, nadużywających narkotyków, uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin i bliskich

3) ograniczenie liczby osób sięgających po narkotyki oraz uzależnionych od narkotyków

4) ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wynikających z nadużywania i uzależnienia od narkotyków

5) monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Gminy Miasta Szczecin z uwzględnieniem gromadzenia danych nt. rodzajów narkotyków pierwszego wyboru stosowanych lokalnie, stylów brania oraz zapotrzebowania na usługi terapeutyczne i psychoterapeutyczne dla użytkowników i ich bliskich

3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku wynosi 190 000,00 zł (słownie złotych brutto: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (w tym praca członków i wolontariuszy). Wymagany jest wkład finansowy własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł w wysokości minimum 5% kwoty przyznanej dotacji. Do środków finansowych własnych Oferenta nie zalicza się wycenionego wkładu osobowego, wycenionego wkładu rzeczowego. Oferenci deklarujący finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winni go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem, oświadczenie Oferenta). Niezrealizowanie przez Oferenta deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej
z zaproponowanym przez Oferenta procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, Oferent dokonuje stosownie do przyznanej kwoty, aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu oraz (lub) opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę, przy czym w zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych ogółem (środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł i wkład osobowy) w odniesieniu do przyznanej dotacji nie mogą być niższe niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 04 lutego 2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama