Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Nabór wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - 9/2019

Reklama
Nabór od 09.01.2019 do 08.02.2019 16:00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Funduszy Europejskich
Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@MSWiA.gov.pl
Łączny budżet 7,737 mln PLN
Do 75% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Cudzoziemcy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Funduszy Europejskich (organ odpowiedzialny) ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji.

Nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 1 800 00 euro – 7 736 760 zł.*

*liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,2982 PLN.

Cel szczegółowy: Powrót

Cele krajowe: Środki w zakresie powrotów oraz (uzupełniająco) Środki towarzyszące

Zakres naboru, stanowi katalog zamknięty działań kwalifikujących się do dofinansowania w naborze nr 9/2019/FAMI:

1) działania przygotowawcze dotyczące wspomaganych powrotów dobrowolnych, m.in. pomoc w otrzymaniu dokumentów podróży, badania lekarskie, pomoc medyczna, organizacja podróży, świadczenie usług doradczych w zakresie powrotów, wsparcie przed oraz po powrocie, również finansowe oraz obejmujące zakwaterowanie i wyżywienie w uzasadnionych przypadkach;

2) działania informacyjno-promocyjne mające na celu dostarczenie cudzoziemcom oraz przedstawicielom instytucji, w których zakresie działania znajdują się kwestie migracyjne, informacji o projektach pomocy w dobrowolnym powrocie. Działania te będą służyły rozpowszechnieniu informacji na temat pomocy w dobrowolnym powrocie;

3) działania proceduralne umożliwiające skorzystanie ze wspomaganego dobrowolnego powrotu cudzoziemcom, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą ubiegać się o tego rodzaju pomoc, w tym m. in. weryfikacja kwalifikowalności uczestnictwa cudzoziemców we wspomaganym powrocie dobrowolnym;

4) realizacja wspomaganych dobrowolnych powrotów cudzoziemców do kraju powrotu, obejmująca m.in.:

· zakup biletów oraz organizację podróży do miejsca docelowego w kraju powrotu,

· czynności w ramach procedur związanych z uzyskaniem dokumentów podróży oraz niezbędnych wiz i zezwoleń,

· wyżywienie podczas podróży,

· opiekę medyczną,

· inne działania związane z zapewnieniem cudzoziemcowi bezpiecznego i humanitarnego powrotu (w tym m.in.: zapewnienie dojazdów do portów lotniczych, stacji kolejowych i innych, zakwaterowanie i wyżywienia przed podróżą);

5) działania w państwach trzecich mające na celu zapewnienie obywatelowi państwa trzeciego odpowiedniej pomocy;

6) pomoc reintegracyjną, w tym zachęty finansowe (wsparcie finansowe w gotówce przyznawane dobrowolnie powracającym) oraz pomoc po powrocie (w tym pomoc rzeczowa) m.in. na zaspokojenie podstawowych potrzeb po powrocie, szkolenia, staże, edukacja, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, wsparcie przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, leczenie;

7) zapewnienie pomocy w dobrowolnym powrocie skierowanej do cudzoziemców należących do grup wymagających szczególnego traktowania, w tym pomocy reintegracyjnej dla osób wymagających specjalnej opieki;

8) realizacja seminariów/szkoleń/konferencji itp. z zakresu programu dobrowolnych powrotów dla pracowników instytucji zajmujących się realizacją dobrowolnych powrotów;

9) spotkania/wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń na temat pomocy w dobrowolnym powrocie w Unii Europejskiej;

10) wizyty monitorujące w krajach powrotu.

W naborze 9/2019/FAMI preferowane będą projekty złożone w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Strażą Graniczną, ze względu na zaangażowanie obu podmiotów w organizację powrotów dobrowolnych obywateli państw trzecich do krajów powrotu. Partnerstwo z tymi podmiotami może mieć charakter pełny (urzędy te występują jako tzw. partnerzy w projekcie i składają Deklaracją partnerstwa) lub nieformalny. W przypadku partnerstwa nieformalnego do wniosku należy załączyć pisemne potwierdzenie tych podmiotów.

Każdy złożony projekt musi przewidywać współpracę z Strażą Graniczną i Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Przedstawiciele tych organizacji będą członkami komitetu sterującego lub podobnego ciała.

UWAGA!

1) W ramach naboru nr 9/2019/FAMI wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

2) Minimalna całkowita wartość takiego projektu musi wynieść 1 000 000 PLN.

3) Redukcja wartości projektu podczas oceny wniosków do kwoty poniżej 1 000 000 PLN nie spowoduje odrzucenia wniosku.

4) Jeżeli w trakcie realizacji projektu stan prawny w zakresie realizacji powrotów dobrowolnych ulegnie zmianie w sposób, który uniemożliwi realizację wspomaganych powrotów dobrowolnych w sposób określony w obowiązującym wniosku o dofinansowanie projektu Organ Odpowiedzialny wraz z Organem Delegowanym zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umowy finansowej, chyba że:

· możliwa będzie kontynuacja działań (po ich reorganizacji) w formule dopuszczalnej w nowym stanie prawnym,

· zaś jeżeli taka reorganizacja nie będzie możliwa to strony zgodzą się na taką modyfikację projektu, dzięki której zasadne będzie jego kontynuowanie w celu dostarczania części wcześniej realizowanych usług.

Wartość dofinansowania

W przypadku projektów wybranych w otwartym naborze, w tym projektów organizacji pozarządowych, dofinansowanie z Funduszu nie przekroczy 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe dofinansowanie projektów musi być zapewnione przez beneficjentów/partnerów projektów. Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości maks. 10%.

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 9 stycznia 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r., do godz. 16.00.

2 komplety dokumentów w języku polskim (dwa oryginały albo jeden oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej wraz z 2 egzemplarzami załączników oraz wersjami edytowalnymi Wniosku i załączników obowiązkowych na płycie CD/DVD powinny być dostarczone w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską (w tych przypadkach decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania) lub osobiście do COPE MSWiA na adres:

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa

Koperta lub paczka zawierająca kompletną dokumentację aplikacyjną powinna być opatrzona następującymi sformułowaniami:

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr 9/2019/FAMI

pełna nazwa Wnioskodawcy adres Wnioskodawcy tytuł projektu

Termin dostarczenia wniosku nie może być późniejszy niż 10 dni kalendarzowych następujących po dniu zakończenia naboru. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

Korespondencja w sprawie złożonych wniosków przekazywana jest wnioskodawcy przez COPE MSWIA faksem lub pocztą elektroniczną – zgodnie z danymi podanymi przez wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym.

Terminy liczone są od terminu przekazania wnioskodawcy informacji faksem (data liczona od potwierdzenia przesłania faksu) lub terminu przesłania wiadomości pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.

Odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

Reklama