Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

Reklama
Nabór od 22.01.2019 do 28.02.2019 17:00
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
Wszelkie pytania dotyczące programu grantów ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. USD
Ambasada i konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów w wysokości do 25 tys. dolarów. Program NOFO (#WAW-NOFO-FY20-01) dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w maju 2020 roku. Wnioski w tej edycji programu można składać do 28 lutego 2020 roku.

Rozpoczęcie drugiej edycji programu grantów jest planowane na maj/czerwiec 2020 roku.

KRYTERIA WYBORU:

O granty mogą się ubiegać polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, media oraz osoby fizyczne, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych na zamieszczonej poniżej liście. Wszyscy wnioskodawcy muszą jednak posiadać status non-profit. Amerykańskie organizacje pozarządowe i osoby fizyczne również mogą się ubiegać o granty, ale pierwszeństwo mają organizacje polskie lub działające na zasadzie partnerstwa polsko-amerykańskiego, które przyczyniają się do podnoszenia zdolności organizacyjnych polskich organizacji pozarządowych.

WYKAZ TEMATÓW:

 1. Bezpieczeństwo: Projekty na rzecz szerszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Polską a USA oraz pogłębiające wiedzę i poparcie dla współpracy transatlantyckiej i w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.
 2. Handel i energia:Projekty, które zwiększają handel bilateralny oraz liczbę inwestycji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz promują bardziej bezpieczne, różnorodne i czystsze źródła energii dla Polski.
 3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM: Projekty, które wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, dając początkującym przedsiębiorcom narzędzia umożliwiające przemysłowe wykorzystanie pomysłów; rozwijają edukację w obszarze nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (ang. STEAM – science, technology, engineering, arts, math); dają studentom i młodym przedsiębiorcom możliwość współpracy z firmami innowacyjnymi, inkubatorami biznesu i biznesem.
 4. Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wartości demokratycznych: Projekty pomagające lepiej rozumieć demokratyczne wartości i instytucje, wyposażające młodzież w umiętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, poszerzające zaangażowanie obywatelskie i kształcenie umiejętności przywódczych, promujące prawa człowieka, w tym prawa różnego rodzaju mniejszości oraz marginalizowanych społeczności.
 5. Kultura amerykańska: Projekty ukazujące odbiorcom w Polsce bogactwo i różnorodność amerykańskiej kultury oraz promujące dialog kulturowy i kontakty międzyludzkie w relacjach USA-Polska.
 6. Wiedza o mediach: Projekty poszerzające wiedzę o mediach poprzez uczenie młodych ludzi krytycznego myślenia i umiejętności sprawdzania faktów, co pomaga im w ocenie wiarygodności informacji podawanych w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

INFORMACJE O PRZYZNAWANIU GRANTÓW:

Maksymalna wysokość pojedynczego grantu wynosi 25 tys. dolarów. Preferowane będą projekty przewidujące wnoszenie części własnego wkładu. Ostateczne decyzje w sprawie grantów są uzależnione od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą pokrywane przez ambasadę.

Fundusze z grantów nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

 • projektów o charakterze politycznym lub wskazujących na wspieranie konkretnych stronnictw politycznych lub pojedynczych partii w ramach kampanii wyborczych
 • programów wymiany
 • projektów o charakterze socjalnym
 • projektów wspierających konkretną działalność religijną
 • działalności handlowej, zbiórki funduszy, projektów komercyjnych, badań naukowych, projektów budowlanych; projektów, których głównym celem jest rozwój samej organizacji jako instytucji
 • opłat i kosztów podróży związanych z konferencjami w USA
 • stałych kosztów wynagrodzenia personelu
 • sprzętu biurowego
 • finalizacji działań podjętych z wykorzystaniem innych funduszy
 • pokrycia kosztów reprezentacyjnych, poza kawą i lunchem roboczym (z całkowitym wyłączeniem alkoholu)

ZAPRASZANIE AMERYKAŃSKICH EKSPERTÓW:

Ambasada USA i konsulat amerykański w Polsce przyjmują propozycje grantów, w ramach których eksperci amerykańscy są zapraszani do Polski. Jeżeli składany wniosek obejmuje udział eksperta z USA, wnioskowane koszty powinny pokrywać cenę biletu lotniczego klasy ekonomicznej (linii lotniczej USA lub linii kraju UE), dietę na posiłki i zakwaterowanie, dzienne honorarium wynoszące 250 dolarów i koszty transportu. Wniosek powinien zawierać proponowany co najmniej trzydniowy harmonogram działalności eksperta, z wyłączeniem czasu podróży. Jeśli przewidywane jest uczestnictwo gościa np. w konferencji, prosimy o jej opis z uwzględnieniem takich pozycji jak: organizator, temat, cele, publiczność, sponsorzy, inni uczestnicy i mówcy.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O GRANT:

Pełną dokumentację należy przesłać na adres: *grantspoland@state.gov* do 28 lutego 2020 roku do godz. 17:00. W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy:

 • Wypełniony formularz wnioskowy (proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu słów)
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • W przypadku gdy wnioskodawca występuje jako organizacja:
 • Jeżeli o grant występuje osoba fizyczna:
  • Formularz SF424 (Application for Federal Assistance SF424-Individual)

Wskazówki dotyczące składania wniosków. Proszę się z nimi uważnie zapoznać; wnioski nie spełniające poniższych wymogów nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie nadsyłane propozycje muszą być sporządzone w j. angielskim.
 • Wnioski nie mogą przekraczać 6 stron (włącznie z wyliczonym budżetem) przy użyciu czcionki Times New Roman 12 pkt.
 • Czas realizacji projektu nie może przekraczać 18 miesięcy.
 • Wymagane dokumenty należy przesłać w jednym e-mailu na adres: grantspoland@state.gov
 • W temacie e-maila należy zamieścić nazwę organizacji składającej wniosek, następnie numer NOFO (Notice of Funding Opportunity), czyli WAW-NOFO-FY20-01

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI DUNS, NCAGE i SAM (dotyczy tylko organizacji – osoby fizyczne są zwolnione z tego wymogu):

Aby dokonać rejestracji w systemie SAM, należy najpierw uzyskać numery DUNS i NCAGE. Cała procedura może zająć od kilku dni do kilku tygodni, należy więc ją rozpocząć odpowiednio wcześnie. Proszę pamiętać, że rejestracja w SAM oraz uzyskanie numerów DUNS i NCAGE nie pociągają za sobą żadnych opłat.

Rejestracja DUNS (Dun & Bradstreet)

 • Uzyskanie numeru DUNS odbywa się na stronie https://www.bisnode.pl/produkty/db-numer-duns/.
 • Uzyskanie numeru DUNS w celu złożenia wniosku o grant nie wymaga żadnych opłat, nie występuje też potrzeba skorzystania z żadnych dodatkowych usług.

Rejestracja NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity)

Rejestracja SAM (System for Award Management)

 • Rejestracja odbywa się na stronie SAM.gov. Przy rejestracji nie jest wymagana żadna opłata.
 • W przypadku rejestracji w SAM.gov nowego podmiotu, przed aktywacją rejestracji należy przedstawić poświadczony notarialnie dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w charakterze administratora. Zeskanowany dokument należy przesłać za pośrednictwem Federal Service Desk. Stosowne instrukcje znajdują się tutaj (PDF).

PROCEDURA WYBORU
Złożone wnioski będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli ambasady USA na podstawie poniższych kryteriów. Wnioskodawcy otrzymają powiadomienie o wynikach do 30 marca 2020 roku. Preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które:

 • odnoszą się do co najmniej jednego z obszarów tematycznych wymienionych powyżej
 • przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami
 • tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi
 • pomagają w lepszym rozumieniu amerykańskiej kultury, historii, wartości i instytucji
 • promują różnorodność i programy włączające mniejszości, m.in. osoby ułomne, imigrantów, mniejszości etniczne i przedstawicieli społeczności LGBTQI+
 • zawierają komponent amerykański (np. prelegenta z USA, aktualną lub planowaną współpracę partnerską z amerykańskimi odpowiednikami, temat nawiązujący do historii USA, społeczeństwa amerykańskiego, itp.)
 • ubogacają geograficznie i demograficznie różnorodne grupy uczestników, w tym mieszkańców obszarów wiejskich, mniejszości oraz społeczności zaniedbane pod względem historycznym

WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

W przypadku przyznania grantu wymagane będą sprawozdania finansowe i opisowe w terminach określonych w umowie grantowej. Wypłata środków może zostać powiązana z terminowym składaniem sprawozdań. Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji grantu zostaną określone w umowie grantowej między ambasadą USA a wnioskodawcą.

PROŚBY O “HONOROWY PATRONAT”

Sekcja Spraw Publicznych często otrzymuje prośby od osób i instytucji o objęcie projektów bądź wydarzeń “patronatem honorowym” ambasady lub ambasador (włącznie z wykorzystaniem pięczeci ambasady). Jednakże w związku z wytycznymi rządu USA w zakresie rządowego postępowania etycznego ambasada USA nie może udzielać “patronatu” ani wystosowywać listów poparcia instytucjom, które nie otrzymują funduszy od rządu Stanów Zjednoczonych.

Reklama