Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Reklama
Nabór od 15.01.2019 do 31.12.2019 23:59
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
Wszelkie pytania dotyczące Programu Grantów należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. USD
Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce to dwuetapowy proces, w ramach którego wnioski są składane i oceniane na bieżąco przez okrągły rok.

Etap pierwszy polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego pod adresem: https://bit.ly/2GLlSZy

Propozycje będą oceniane w cyklu miesięcznym, a składające je organizacje będą powiadamiane w ciągu 30 dni, czy wnioski przechodzą do drugiego etapu. Wnioskodawcy ocenieni pozytywnie zostaną poproszeni o przesłanie kompletnego szczegółowego wniosku Project Application. Przyznawanie grantów uwarunkowane będzie dostępnością funduszy z Departamentu Stanu. Koszty i wydatki poniesione przed otrzymaniem funduszy stypendialnych nie są przez Ambasadę USA zwracane.

Program Grantów jest adresowany do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – co obejmuje organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne – które w propozycjach grantowych deklarują wspieranie następujących celów i inicjatyw:

 1. Bezpieczeństwo: projekty, które poszerzają wiedzę i poparcie, zwłaszcza wśród młodzieży, dla współpracy transatlantyckiej i w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego między Stanami Zjednoczonymi, Polską i NATO w ramach wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa. Wyzwania te mogą mieć charakter zagrożeń cyberbezpieczeństwa, dezinformacji, kontrterroryzmu, ochrony granic, kontroli eksportu oraz profileracji, działań przeciwkonarkotykowych oraz ponadnarodowych organizacji przestępczych.
 2. Handel oraz energia: projekty, które zwiększają handel bilateralny oraz ilość inwestycji pomiędzy Polską oraz Stanami Zjednoczonymi. Projekty, które promują bardziej bezpieczne, różnorodne i czystsze źródła energii dla Polski i Unii Europejskiej.
 3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM: projekty, które wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i początkujących przedsiębiorców; projekty stwarzające narzędzia, umożliwiające nastawionej innowacyjnie młodzieży i początkującym przedsiębiorcom realizację pomysłów i ich przemysłowe wykorzystanie; projekty zachęcające młodzież, zwłaszcza dziewczęta i młode kobiety, do zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (ang. STEAM – science, technology, engineering, arts and math); projekty stwarzające młodym przedsiębiorcom i młodzieży kształcącej się w obszarze STEAM możliwość współpracy z sektorem prywatnym; projekty rozwijające możliwości współpracy między młodymi, myślącymi innowacyjnie ludźmi i początkującymi przedsiębiorcami w Polsce a firmami amerykańskimi i inkubatorami biznesu w Stanach Zjednoczonych.
 4. Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości: projekty poszerzające udział społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży w procesach decyzyjnych; wspierające edukację obywatelską młodzieży i udział młodzieży w życiu publicznym; rozwijające krytyczne myślenie wśród młodych ludzi i umiejętność rozwiązywania problemów; wspierające przygotowywanie kobiet do przywództwa, zwiększanie roli kobiet i ochronę ich praw; wspierające włączanie do obszarów publicznej działalności przedstawicieli grup mniejszościowych, osób niepełnosprawnych oraz innych grup; oraz projekty pomagające lepiej zrozumieć amerykańskie wartości demokratyczne i instytucje.
 5. Kultura amerykańska, historia stosunków polsko-amerykańskich oraz upadek rządów komunistycznych w Polsce: w związku z przypadającą w roku 2019 setną rocznicą nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych, projekty poszerzające wiedzę, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, na temat historii relacji polsko-amerykańskich w mionionym stuleciu; projekty podkreślające ważną rolę związków międzyludzkich między obywatelami obu krajów w tym czasie; oraz projekty stwarzające płaszczyznę do rozmów i kształtowania przyszłych polsko-amerykańskich związków i więzi międzyludzkich w przededniu drugiego stulecia wspólnych relacji.
 6. Wiedza o mediach: preferowane są projekty, które: 1) propagują wiedzę o mediach wśród młodzieży/studentów, w kręgach społeczeństwa obywatelskiego, w świecie mediów, w środowisku akademickim oraz w odniesieniu do komunikatorów cyfrowych; 2) uczą odbiorców rozpoznawania i oceny dezinformacji; 3) uczą sposobów szybkiego ustalania faktów i krytycznego myślenia w odniesieniu do wiarygodności informacji i jej źródeł w mediach tradycyjnych (np. telewizja, radio, media drukowane) i społecznych/internetowych.

Co zazwyczaj otrzymuje finansowanie? (nie jest to katalog zamknięty):

 • Kreatywne i innowacyjne propozycje
 • Zaangażowanie młodzieży, edukacja i programy budujące umiejętności przywódcze
 • Konferencje, warsztaty, fora, panele dyskusyjne i kursy mistrzowskie dotyczące tematów amerykańskich lub kwestii wspólnych interersów określonych w powyższych celach programu communities
 • Zaproszenie amerykańskiego mówcy lub artysty do Polski
 • Programy kulturalne, szczególnie te dotyczące młodzieży i ubogich
 • Wystawy amerykańskich artystów lub o amerykańskiej tematyce
 • Wsparcie radiowe, telewizyjne poszczególnych inicjatyw, promocja w social-media

Co zazwyczaj nie otrzymuje finansowania? (nie jest to katalog zamknięty):

 • Opłaty i koszty podróży związane z konferencjami w USA
 • Koszty wynagrodzenia
 • Wyposażenie biurowe
 • Działalność wspomagana innym dofinansowaniem
 • Projekty, nacechowane polityką, szczególnie te wspierające lub odnoszące się do konkretnych stronnictw politycznych
 • Wymiany
 • Programy socjalne
 • Projekty wspierające działalność partii politycznych
 • Programy wspierające działalność religijną
 • Sprawy związane z handlem, fundraising, projekty komercyjne, research naukowy; projekty, których głównym celem jest rozwój własny wnioskodawcy
 • Wydatki reprezentacjne (wyjątek: wydatki związane z coffee breakami i lunchami mogą być sfinansowane, jednakże alkohol nie)

Zapraszanie amerykańskich mówców, artystów

Jak powyżej zaznaczono, Ambasada USA wspiera zaproszenia dla amerykańskich gości do Polski. Koszty zawarte we wniosku powinny pokrywać koszty biletu lotniczego klasy ekonomicznej (amerykańskiej linii lotniczej), dietę na posiłki i zakwaterowanie, dzienne honorarium wynoszące 200$ i koszty transportu. Wniosek powinien zawierać proponowany plan dnia gościa (minimalnie 2 dni, wyłączając czas podróży). Jeśli przewidywane jest uczestnictwo gościa w konferencji, prosimy o jej opis (organizator, temat, cele, publiczność, sponsorzy, inni uczestnicy i mówcy).

Składanie wniosków

Aby ubiegać się o grant, należy najpierw wypełnić formularz w j. angielskim: https://bit.ly/2GLlSZy

Każdy wnioskodawca otrzyma automatyczne potwierdzenie wpłynięcia wniosku. Wnioskodawcy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poproszeni w ciągu 30 dni o przesłanie kompletnego szczegółowego wniosku Project Application.

Wymagania w zakresie kwalifikowalności

Propozycje zakwalifikowane do drugiego etapu będą wymagały dodatkowych informacji i złożenia kompletnego wniosku. Dział Spraw Publicznych będzie rozpatrywać tylko wnioski przesłane przez organizacje, które zostały z powodzeniem zarejestrowane w System for Award Management (SAM).

Aby zarejestrować organizację w SAM, należy najpierw uzyskać numery DUNS i NCAGE. Cała procedura może potrwać do kilku tygodni, dlatego należy ją rozpocząć odpowiednio wcześnie. Zarówno rejestracja w systemie SAM jak i uzyskanie numerów DUNS i NCAGE nie wiążą się z żadnymi opłatami. Twierdzenie, że jest inaczej, jest niezgodne z prawdą.

Reklama