Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne. Nowy termin składania wniosków!

Reklama
Nabór od 15.01.2020 do 23.04.2020 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli
Dofinansowanie realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

Partnerstwa strategiczne wspierane są w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Edukacja dorosłych – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”. Akcja dzieli się na 2 typy projektów, które skupiają się na różnych celach:

 • pierwszy to projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. Celem realizacji działań jest umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod;
 • drugi to projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych. Celem realizacji działań jest opracowanie innowacyjnych rezultatów i/lub angażujące się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań.

Działania priorytetowe
Projekty partnerstw w obszarze edukacji dorosłych powinny realizować działania:
– umożliwiające wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze edukacji dorosłych;
– wprowadzające nowe formy kształcenia, programy nauczania, kursy, materiały edukacyjne, programy szkoleniowe, narzędzia i metody profesjonalizacji osób pracujących w edukacji;
– umożliwiające współpracę międzynarodową pomiędzy władzami lokalnymi/regionalnymi w celu wspierania rozwoju systemów kształcenia;
– mające na celu ułatwienie uznawania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Projekty międzysektorowe
W ramach partnerstw możliwe są również projekty międzysektorowe polegające na współpracy podmiotów działających w różnych obszarach edukacji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, instytucji kulturalnych i innych.

Dofinansowywane działania:

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (w tym działania lokalne dla kadry i słuchaczy);
 • spotkania międzynarodowe partnerów;
 • międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
  • krótkie wspólne szkolenia kadry (short-term joint staff training events) – od 3 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży),
  • łączona (fizyczna + wirtualna) mobilność dorosłych słuchaczy (blended mobility of learners) – od 5 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży);
  • dłuższe pobyty szkoleniowe kadry – prowadzenie zajęć w zagranicznej organizacji partnerskiej (long-term teaching or training assignments) – od 2 do 12 miesięcy.

Poniższe 2 działania są możliwe wyłącznie dla większych projektów z innowacyjnymi produktami (Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji):

 • Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. Rezultatów Pracy Intelektualnej;
 • Wydarzenia upowszechniająceRezultaty Pracy Intelektualnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje;
– samorządy;
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea;
– placówki edukacyjne każdego typu;
– uczelnie;
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego;
– przedsiębiorstwa;
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe;
– instytuty badawcze;
– organizacje młodzieżowe;
– grupy nieformalne.

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Długość trwania projektu
Oba typy projektów mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Kraje uczestniczące w programie
– 27 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia,
– Wielka Brytania.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków: 23 kwietnia 2020 roku, do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama