Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych

Reklama
Nabór od 15.01.2019 do 21.03.2019 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli
Dofinansowanie realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Partnerstwa strategiczne wspierane są w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Edukacja dorosłych – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”.

Akcja dzieli się na 2 typy projektów, które skupiają się na różnych celach:

 • pierwszy to projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. Celem realizacji działań jest umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod;
 • drugi to projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych. Celem realizacji działań jest opracowanie innowacyjnych rezultatów i/lub angażujące się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań.

Działania priorytetowe
Projekty partnerstw w obszarze edukacji dorosłych powinny realizować działania:
– umożliwiające wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze edukacji dorosłych;
– wprowadzające nowe formy kształcenia, programy nauczania, kursy, materiały edukacyjne, programy szkoleniowe, narzędzia i metody profesjonalizacji osób pracujących w edukacji;
– umożliwiające współpracę międzynarodową pomiędzy władzami lokalnymi/regionalnymi w celu wspierania rozwoju systemów kształcenia;
– mające na celu ułatwienie uznawania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Projekty międzysektorowe
W ramach partnerstw możliwe są również projekty międzysektorowe polegające na współpracy podmiotów działających w różnych obszarach edukacji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, instytucji kulturalnych i innych.

Dofinansowywane działania:

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (w tym działania lokalne dla kadry i słuchaczy);
 • spotkania międzynarodowe partnerów;
 • międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
  • krótkie wspólne szkolenia kadry (short-term joint staff training events) – od 3 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży),
  • łączona (fizyczna + wirtualna) mobilność dorosłych słuchaczy (blended mobility of learners) – od 5 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży);
  • dłuższe pobyty szkoleniowe kadry – prowadzenie zajęć w zagranicznej organizacji partnerskiej (long-term teaching or training assignments) – od 2 do 12 miesięcy.

Poniższe 2 działania są możliwe wyłącznie dla większych projektów z innowacyjnymi produktami (Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji):

 • Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. Rezultatów Pracy Intelektualnej;
 • Wydarzenia upowszechniająceRezultaty Pracy Intelektualnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje;
– samorządy;
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea;
– placówki edukacyjne każdego typu;
– uczelnie;
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego;
– przedsiębiorstwa;
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe;
– instytuty badawcze;
– organizacje młodzieżowe;
– grupy nieformalne.

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Długość trwania projektu
Oba typy projektów mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Kraje uczestniczące w programie
– 28 państw członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– Serbia.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków: 21 marca 2019 roku, do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na polskiej stronie programu oraz w Przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie systemie EU-Login oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji.

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama