Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 15.01.2019 do 04.02.2019 23:59
Urząd Miejski w Suwałkach - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 120 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Seniorzy
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

I. Nazwa zadania priorytetowego (nazwę zadania wpisać odpowiednio w formularz oferty)kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł
1. Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  • Wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - 80.000 zł
    2. Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
  • Wspieranie działań zmierzających do prowadzenia polityki senioralnej, tworzenia warunków dla rozwoju aktywności, uczestnictwa w życiu społecznym i samodzielności osób starszych, w tym działania na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych oraz załatwianie innych spraw na rzecz seniorów o nazwie „Złota Rączka dla seniora” - 40.000 zł

II. Zadania publiczne nr 1 i nr 2 muszą być realizowane łącznie w pomieszczeniach budynku przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach, które zostaną udostępnione na podstawie umowy użyczenia wraz z wyposażeniem. Koszty eksploatacyjne związane z realizacją zadania pokryje oferent, wliczając je w koszt realizacji zadania. Miasto pokrywa koszty dostępu do internetu oraz utrzymania na serwerze strony internetowej CWOP.

III. Realizacja zadania nr 1 (prowadzenie CWOP) w szczególności będzie polegała na:

a) prowadzeniu CWOP od 19 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

b) konsultacji na początku okresu funkcjonowania Centrum Standardu funkcjonowania CWOP oraz Regulaminu korzystania z usług CWOP we współpracy z beneficjentami w celu dopasowania ich do ich potrzeb;

c) świadczeniu wsparcia merytorycznego, technicznego, informacyjnego i promocyjnego dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk poprzez:

  • zorganizowanie co najmniej 6 szkoleń/warsztatów w Suwałkach dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk lub mających siedzibę w Suwałkach np. z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków, przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania zdania publicznego i innych z uwzględnieniem zapotrzebowania organizacji pozarządowych,

  • prowadzenie doradztwa w zakresie podstawowych aspektów działania organizacji pozarządowych, m.in. prawnych, pozyskiwania środków i przygotowania ofert,

  • udostępnianie stanowiska komputerowego i pomieszczeń dla organizacji pozarządowych, 8 godzin dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku (może być fakultatywnie w sobotę, przy zachowaniu pięciu dni otwartych i co najmniej 40 godzin tygodniowo), w tym co najmniej dwa razy w godzinach popołudniowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (propozycję harmonogramu tygodniowego należy zawrzeć w ofercie),

  • przekazywanie informacji ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowych,

  • promocję współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz działalności CWOP m. in. za pośrednictwem prowadzonej strony internetowej CWOP;

d) udostępnianiu pomieszczeń ciałom opiniodawczo-doradczym działającym w Suwałkach;

e) udostępnieniu pomieszczeń na potrzeby organizacji ogólnokrajowych lub lokalnych akcji charytatywnych tylko za zgodą oferenta i na mocy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy organizatorem akcji a oferentem prowadzącym CWOP;

f) zaangażowaniu w realizację Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w postaci organizacji co najmniej jednego spotkania otwartego i umożliwienia spotykania się grupom obywateli zainteresowanym złożeniem wniosku do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego;

g) dopuszcza się możliwość realizacji innych projektów bezpłatnych dla mieszkańców Suwałk na bazie Centrum na podstawie odrębnych porozumień, pod warunkiem niekolidowania z pracą Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

IV. Realizacja zadania nr 2 („Złota Rączka dla seniora”) ma polegać m.in. na:

1) organizacji i realizacji pomocy technicznej, opierającej się na zasadach, jak poniżej:

a) organizacji odbiorcom - mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat, samotnie zamieszkującym lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (przy czym warunek wieku jest niezbędny, zaś w przypadku dwóch pozostałych warunków – wystarczy spełnić jeden z nich) pomocy obejmującej drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc (np. wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych; wymiana uszczelek w przeciekających kranach; wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych; przetkanie / udrożnienie odpływu; wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, rury spiro lub deski sedesowej; uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce; odpowietrzenie kaloryferów; montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi; montaż i demontaż mebli; naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf; wymiana lub naprawa gałek
i uchwytów; sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli; osadzenie kołków rozporowych pod szafki, półki, obrazy; wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien, drzwi; uzupełnienie drobnych ubytków, szczelin w tynku, podmalowanie ubytków;

c) materiały niezbędne do wykonania prac, np. uszczelkę, farbę, musi zapewnić osoba ubiegająca się o wsparcie; możliwy jest również zakup materiałów przez wykonawcę – koszty ponosi jednak zawsze beneficjent; narzędzia zapewnia zaś wykonawca usługi;

d) usługa realizowana jest w mieszkaniu seniora, ale wykonawca ma prawo odmówić jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że nie ma do tego technicznych możliwości;

e) wykonawcy usług specjalistycznych, np. elektrycznych muszą posiadać stosowne uprawnienia;

f) usługa jest wykonywana na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub drogą mailową od osoby potrzebującej;

g) wykonawca musi uruchomić oraz rozpropagować specjalny numer telefonu oraz adres e-mail, pod którymi będą przyjmowane zgłoszenia na wykonanie usług;

h) odbiorcy korzystają z usługi bezpłatnie;

i) zrealizowanie usługi musi zostać potwierdzone protokołem wykonania naprawy;

j) oferta musi zawierać informacje o tym, jak Wykonawca będzie promował program wśród seniorów;

k) oferta musi zakładać wykonanie co najmniej 100 usług na rzecz seniorów;

l) w celu realizacji usług wykonawca może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe od sponsorów oraz z innych programów;

ł) w celu realizacji usług na rzecz seniorów wykonawca może angażować wolontariuszy, a także osoby, którym wypłaci wynagrodzenia oraz przedsiębiorców.

2) czas realizacji zadania: od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2019 r.

Reklama