Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Reklama
Nabór od 14.01.2019 do 08.02.2019 15:30
Gmina Lublin - Wydział Zdrowia i Profilaktyki
Łączny budżet 56 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 56 tys. PLN
Dzieci
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. w ramach Obszaru 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca, obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wybór oferty i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmującego prowadzenie w 2019 r. placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej (świetlicy) świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez realizację zajęć socjoterapeutycznych.

II. Rodzaj zadania publicznego
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

III. Tytuł zadania publicznego
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

IV. Forma realizacji zadania publicznego
Wsparcie.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
Na realizację zadania zaplanowano w budżecie Miasta Lublin na 2019 r. środki finansowe w kwocie 56.000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

VI. Termin realizacji zadania publicznego
Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. (piątek) do godz. 15:30.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

Reklama