Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego

Reklama
Nabór od 02.01.2019 do 25.01.2019 15:30
Urząd Miejski w Giżycku - Wydział Ogólny
Łączny budżet 412 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 412 tys. PLN
Burmistrz Miasta Giżycka ogłosił otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego w 2019 roku.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację.

Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Giżycka, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli realizuje cele publiczne poprzez:

 1. poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Giżycka,
 2. zachęcanie mieszkańców miasta do udziału w sporcie i rekreacji,
 3. poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców,
 4. zaspakajanie potrzeb społecznych poprzez ingerowanie się kibiców i zawodników,
 5. pobudzanie kreatywności i wpływu na rozwój sportu na terenie Giżycka,
 6. zaangażowanie jak największej liczby dzieci i młodzieży,
 7. kreowanie pozytywnego wizerunku Giżycka poprzez udział w widowiskach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Kwota przeznaczona na realizację wyżej wymienionych zadań w 2019 r. wynosi 412 000,00 zł.

W 2018 r. przeznaczono na cel kwotę w wysokości 411 710,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa, która przedkłada wyniki oraz propozycje wysokości dotacji Burmistrzowi Miasta.
 2. Ostatecznego wyboru ofert i wysokości dotacji dokonuje Burmistrz Giżycka poprzez wydanie odpowiedniego zarządzenia.
 3. Ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 4. Otrzymana dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie zobowiązań poza terminem realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.
 5. Przyjmuje się stawki wolontariackie w wysokości maksymalnie 30 zł za godzinę i eksperckie w wysokości maksymalnie 100 zł za godzinę. W przypadku przyjęcia wyższych stawek, niezbędne jest uzasadnienie.
 6. Dofinansowanie wsparcia realizacji zadań nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
 7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne i zakup wyposażenia, zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a oferentem.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez oferenta zaktualizowanego kosztorysu zadania, dostosowanego do przyznanej kwoty dotacji, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
 4. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy oferent ubiega się o środki finansowe z innych źródeł, o wysokości których otrzyma informację w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku właściwe wyjaśnienie w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 5. Niezłożenie aktualizacji kosztorysu bądź wyjaśnienia w/w terminie będzie jednoznaczne z odmową przyjęcia dotacji przez oferenta.
 6. Wkład osobowy w realizację zadania musi być potwierdzony co najmniej zawartym porozumieniem z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni).
 7. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego jest Burmistrz Miasta Giżycka. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert, a następnie do realizacji umowy i będą udostępniane innym odbiorcom tylko w zakresie, w jakim nakazują to obowiązujące przepisy prawa. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Terminy i warunki składania ofert.

 1. Oferty realizacji zadania publicznego należy składać poprzez elektroniczny system „WITKAC”, udostępniony na stronie www.witkac.pl.
 2. Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w systemie „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku najpóźniej do 25 stycznia 2019 r.
 3. Przesłanie oferty w terminie wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona w formie pisemnej.
 4. Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 2 stycznia do 25 stycznia 2019 r.
 5. Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie oraz taka, która wpłynie pocztą po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

V. Załączniki obligatoryjne

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS może to być wydruk z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.) ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.
 2. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców z KRS – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS może to być wydruk z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.) ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.
 3. W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należy dostarczyć dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 4. Pełnomocnictwa lub upoważnienia Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Ocena ofert i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 30 dni od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferty zostaną, w pierwszej kolejności, ocenione pod względem formalnym.
 3. Odrzucaniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:
 4. złożone przez oferentów nieuprawnionych,
 5. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,
 6. niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
 7. bez minimalnego wkładu oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,
 8. z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.

4. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty, którą spełnią wszystkie wymogi oceny formalnej.

VII. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

 1. Burmistrz Giżycka ogłasza zarządzeniem wyniki otwartego konkursu ofert.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert będą udostępnione również w systemie „WITKAC”, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, podając w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.
 3. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofert w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Magdalena Telak z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37).
Reklama