Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Edukacja, oświata i wychowanie 2019

Reklama
Nabór od 14.01.2019 do 31.10.2019 15:00
Urząd Miasta Ełku - Urząd Miasta Ełku
Łączny budżet 55 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 55 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019 w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

Rodzaj zadania publicznego (wybrany jeden zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie): Edukacja, oświata i wychowanie

Priorytetowe zadania publiczne z Ełckiego Programu Współpracy `2019:

 1. rozszerzanie form zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki, realizacja programów międzynarodowych (wymiany, wizyty, e-learning, e-twinning, wspólne projekty), festiwale językowe, wykorzystywanie przestrzeni wokół szkoły do realizacji zajęć edukacyjnych;
 2. edukacja na temat wpływu i oddziaływania internetu, telefonów, gier komputerowych, telewizji, portali społecznościowych, inicjatywy organizacji pozarządowych działających w szkole, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie zadań poszczególnych organizacji pozarządowych, włączanie organizacji pozarządowych działających poza szkołą do działań przygotowujących dzieci i młodzież do pełnienia funkcji społecznych, udział dzieci i młodzieży w akcjach, programach, projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy patriotyczne, obywatelskie, proekologiczne, prozdrowotne;
 3. programy praktycznej edukacji rowerowej w szkołach miejskich;
 4. wspieranie programów edukacji rowerowej osób dorosłych;
 5. edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego odżywiania;
 6. upowszechnianie wśród uczniów szkół miejskich umiejętności programowania;
 7. wspieranie działalności w zakresie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej;
 8. podejmowanie inicjatyw międzyszkolnych;
 9. aktywizacja i integracja środowiska studenckiego w Ełku;
 10. integracja międzypokoleniowa.
 11. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z powyższego zakresu: 55 000 zł.
 12. Środki publiczne na realizację zadań w konkursie mogą być zwiększone.
 13. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 14. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.
 15. Zlecenie realizacji zadania nastapi w formie wsparcia.
 16. Termin składania ofert: od dnia ogłoszenia konkursu do wyczerpania środków, nie później niż do 31 października 2019 r.
 17. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty;
 18. Termin wyboru ofert do realizacji: do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 19. Termin realizacji zadania: ramy czasowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 20. Warunki realizacji zadania:
 21. przy realizacji zleconych zadań samorządu miasta Ełku wymagany jest wkład własny rzeczowy i/lub osobowy nie mniejszy niż 20% kosztów całkowitych zadania.
 22. w ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;
 23. w ofercie obowiązkowo należy podać informacje o wkładzie rzeczowym oferenta;
 24. oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku;
 25. z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej;

Załączniki do składanej oferty:

 1. w przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie Witkac.pl).
 2. nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie Witkac.pl).

Składanie ofert:

 1. ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, w obowiązującym w ogłoszeniu terminie, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ełku (BOP), ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk;
 2. faktycznym terminem złożenia oferty jest termin wpłynięcia do Urzędu "potwierdzenia złożenia oferty".
Reklama