Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania priorytetowe nr 2,3,6 i 7

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 11.02.2019 17:00
Miasto Poznań - Wydział Kultury
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Dotacje do 1,5 mln PLN
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - w zakresie zadań priorytetowych nr 2,3,6 i 7.

Opis konkursu:

 1. Do rozdysponowania w niniejszym konkursie zaplanowana jest łączna kwota w wysokości1 500 000,00 zł, mieszcząca się w puli zawartej w uchwale Rady Miasta Poznania Nr IV\40\VIII\2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2019, przeznaczona na wsparcie realizacji zadań w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 2. Uchwała Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 r., określa siedem zadań priorytetowych w sferze pożytku publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie do realizacji zadań w ramach priorytetu nr 2Działania z zakresu edukacji kulturalnej, priorytetu nr 3Projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy oraz programy promujące czytelnictwo, priorytetu nr 6Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców, priorytetu nr 7Działania kulturalne związanez obchodami odzyskania niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 3. W konkursie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na ponoszone w związku z realizacją zadania publicznego wydatki na opłaty z tytułu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych. Do kategorii kosztów eksploatacyjnych zalicza są m.in. koszty wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości płynnych i stałych, ciepła oraz ich dostaw.

 4. Prezydent Miasta Poznania zastrzega sobie prawo do rozdysponowania w niniejszym konkursie kwoty niższej niż planowana i przeznaczenia pozostałych środków do wykorzystania w kolejnych edycjach konkursów w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 5. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

  Zasady przyznawania dotacji

 6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2-3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 7. Przedmiot działalności statutowej oferenta musi być zgodny z obszarem „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 8. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 9. Ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowego wzoru umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań, należy złożyć w dedykowanej platformie elektronicznej – Generatorze Ofert – Witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam otwarty konkurs ofert.

 10. Oferent, po złożeniu oferty w konkursie, może wystąpić do Wydziału Kultury UMP o jej wycofanie z dalszego procedowania, jednakże nie później niż do momentu opublikowania wyników oceny formalnej.

 11. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.

 12. Za błąd formalny przyjmuje się:

1) niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej;

2) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;

3) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;

4) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;

Uwaga! Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis, składający się z imienia i nazwiska, umożliwiający swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.

5) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

6) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub –

w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – brak oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 898/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2018 r. –oświadczenie o składanych załącznikach.

Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:

1) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;

2) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

3) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub – w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – brak oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 898/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2018 r. – oświadczenie o składanych załącznikach.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:

 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. stowarzyszenia zwykłe) – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej). Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
 3. w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw. spółką non-profit – kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 4. w przypadku ubiegania się o pokrycie kosztów z tytułu najmu prosimy o dołączenie do oferty umowy najmu bądź umowy przedwstępnej, względnie innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

10. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji.

Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieposiadające osobowości prawnej, mogą samodzielnie ubiegać się o dotację, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu – na każdej stronie dokumentu) lub – w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – należy dołączyć do oferty załącznik do zarządzenia Nr 898/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2018 r. – oświadczenie o składanych załącznikach.

 1. Zadanie realizowane będzie w formie wspierania zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Dofinansowanie ze środków Miasta Poznania nie może przekroczyć 97,00% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego, natomiast udział innych środków finansowych ogółem w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji musi wynosić nie mniej niż 3,00%.

 3. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji jest nielimitowany.

 4. Oferent nie może wyceniać wartości wkładu rzeczowego, a jedynie opisać go w pkt IV.13 oferty (tj. informacja o wkładzie rzeczowym przewidzianym do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego).

 5. Ustalenie wysokości proponowanej kwoty dotacji przez komisję konkursową następuje
  w drodze analizy kalkulacji kosztów uwzględniającej zasady celowego, racjonalnego, oszczędnego oraz skutecznego wydatkowania środków publicznych.

 6. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania publicznego. Dopuszczalne jest natomiast finansowanie tego rodzaju wydatków
  z finansowego wkładu własnego oferenta.

 7. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla jego realizacji. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT)
  w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

  1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łączniez podatkiem VAT);
  2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
  Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania Nr 826/2013/P z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna w rejestrze zarządzeń w BIP: http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.html?co=print&keyid=826/2013/P.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie takich rozwiązań, jak między innymi:

 • organizowanie wydarzeń w miejscach i obiektach dostępnych,
 • informacja o dostępności imprezy,
 • wydzielone miejsca parkingowe,
 • darmowy wstęp opiekuna osoby o widocznej niepełnosprawności,
 • dostępność małej infrastruktury,
 • platforma lub podest dla wózków,
 • współpraca z tłumaczem języka migowego.
 1. Termin i warunki realizacji zadania

  Termin realizacji zadań publicznych ustala się od dnia 15.03.2019 do dnia 31.12.2019 roku.
  *Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone najwcześniej od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu, natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.*
  Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1300). Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
  W przypadku kiedy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, należy dokonać aktualizacji oferty przy zachowaniu proporcji w niej wskazanych z zastrzeżeniem, że wkład finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym. Wszelkie zmiany w opisie merytorycznym zadania/harmonogramie/opisie poszczególnych działań i kalkulacji przewidywanych kosztów muszą być zawarte w uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dotacje ze strony Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji oferty w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.
  Zleceniodawca może odmówić oferentowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert podpisania umowy i przekazania dotacji w sytuacji, kiedy okaże się, że dany podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych lub zaistniały istotne przesłanki stwarzające ryzyko niezrealizowania zadania publicznego.

Termin i sposób składania ofert

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – Generatora Ofert – Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 roku, do godz. 17.00.
 2. Wygenerowane w Generatorze Ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter), plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, jednak nie później niż do dnia 14 lutego 2019 roku, do godz. 15.30.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Poznania.

Uwaga!

Oferent, który wypełnił i złożył ofertę w Generatorze Ofert – Witkac.pl, powinien otrzymać na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w ciągu 24 godzin od dnia wysłania oferty zaleca się pilny kontakt z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Ofert pracownicy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących priorytetów konkursowych oraz wymogów formalnych.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do dnia 15 marca 2019 r.
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzeniem Nr 898/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
 3. Oferty opiniowane będą przez komisję konkursową, powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.
 4. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51%, wynikającą z Indywidualnej Karty Oceny Oferty. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają tylko organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów. Oznacza to, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dotację z budżetu Miasta Poznania.

Po zaopiniowaniu przez Komisję konkursową ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych.

Reklama