Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert długoterminowych w zakresie "Upowszechnianie turystyki"

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 01.02.2019 15:30
Zarząd Powiatu Ełckiego - Starostwo Powiatowe w Ełku
Łączny budżet 5 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 5 tys. PLN
Zarząd Powiatu Ełckiego ogłosił otwarty konkurs ofert długoterminowych na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu pn. Granty powiatu ełckiego 2019 z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.)

I. Upowszechnianie turystyki

1.Na realizację zadań długoterminowych wymienionych w konkursie ofert na 2019 rok Zarząd Powiatu przeznacza łącznie kwotę 5.000,00 złotych.

2.W przypadku nieczerpania środków w ramach ogłoszonego konkursu, Zarząd Powiatu może ogłosić ponowny nabór wniosków w późniejszym terminie.

II. Wielkość środków przeznaczonych w realizację zadań powiatu w roku ubiegłym: 5.000,00 zł.

III. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert: Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

IV. Terminy składania ofert:

1.Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 11.02.2019 r. a kończy nie później niż 31.12.2019 r.

V. Zasady składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na realizację zadań jest złożenie w terminie do 31.01.2019 r. do godz. 15:30 wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu (do 04.02.2019 r.) potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników.

2. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony przez serwis Witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).

3. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 1 i 2 będzie równoznaczne z jej odrzuceniem.

4. Zadanie przedstawione we wniosku musi być zgodne ze statutem organizacji występującej o dotację oraz tematykę konkursu ofert.

5. Ostatnią stronę oferty, opatrzoną pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia oferty wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

6. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki niezwiązane z realizacją danego zadania.

7. Uprawiony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu.

8. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkład finansowe i/lub niefinansowego.

Reklama