Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Podnoszenie świadomości społecznej o roli i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 04.02.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Ochrony Środowiska
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert: Podnoszenie świadomości społecznej o roli i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

W zależności od charakteru, zadanie powinno w szczególności spełniać następujące warunki (które powinny mieć odzwierciedlenie w ofercie):

 1. omawiać główne zagadnienia związane z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
 2. wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
 3. obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej;
 4. odnoszenie świadomości w tym zakresie, ma na celu wyjaśnienie relacji pomiędzy warunkami życia społeczeństwa, a działaniami podejmowanymi każdego dnia przez władze i społeczeństwo oraz cechami środowiska naturalnego.
 5. popularyzować założenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska;
 6. wyjaśniać relacje pomiędzy warunkami życia społeczeństwa, działaniami podejmowanymi przez ludzi w trakcie ich codziennych zajęć i cechami środowiska naturalnego, warunkami mieszkaniowymi oraz infrastrukturą;
 7. promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy oraz poprzez uwrażliwienie relacji pomiędzy warunkami życia a krajobrazem, relacji pomiędzy ekologią i problemami krajobrazu a kwestiami społecznymi i ekonomicznymi;
 8. aktywizować mieszkańców, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy _ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie_ do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną;
 9. prezentować bogactwo środowiska naturalnego województwa oraz wpływać na promocję województwa, poprzez budowanie i utrwalanie świadomości oraz zasobów wiedzy o walorach środowiskowych regionu;
 10. aktywizować i inicjować działania w zakresie ochrony zasobów środowiskowych województwa podlaskiego;
 11. budować prawidłowe postawy społeczne i konsumenckie;
 12. być adresowane do szerokiego grona odbiorców;
 13. być zrealizowane w interesujących, zróżnicowanych formach;
 14. w miarę możliwości powinno uwzględniać uczestnictwo osób niepełnosprawnych;
 15. być spójne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Reklama