Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych...

Reklama
Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu
Nabór od 11.01.2019 do 04.02.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Ochrony Środowiska
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otarty konkurs ofert: Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.

W zależności od charakteru, zadanie powinno w szczególności spełniać następujące warunki (które powinny mieć odzwierciedlenie w ofercie):
1) obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim;
2) podnoszenie kwalifikacji służb ochrony przyrody w zakresie umiejętności merytorycznych, trenerskich i interpersonalnych w celu podniesienia efektywności edukacji przyrodniczej oraz komunikacji z przedstawicielami społeczeństw i władz lokalnych z terenów obszarów chronionych;
3) aktywizować mieszkańców i wszystkich odwiedzających parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu położone w województwie podlaskim do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych tych form ochrony przyrody;
4) obejmować działania związane z zabezpieczeniem zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu turystycznego;
5) prezentować bogactwo przyrody województwa oraz wpływać na promocję województwa, poprzez budowanie i utrwalanie świadomości oraz zasobów wiedzy o walorach przyrodniczych regionu;
6) poszerzać ofertę edukacyjną i grono adresatów ośrodków i podmiotów prowadzących m.in. edukację z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody;
7) budować prawidłowe postawy społeczne;
8) w miarę możliwości powinno uwzględniać uczestnictwo osób niepełnosprawnych;
9) uwzględniać zapisy planów ochrony sporządzonych dla parków krajobrazowych;
10) być spójne z aktami prawa miejscowego powołującymi parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu, czyli:
a) uchwałą Nr XXIII/200/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 25.03.2016 r. poz. 1501),
b) uchwałą Nr XXIII/201/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 25.03.2016 r. poz. 1502),
c) uchwałą Nr XII/92/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2120 z późn. zm.),
d) uchwałą Nr XXIII/204/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 25.03.2016 r. poz. 1505 z późn. zm.).
e) rozporządzeniem Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 722 z późn zm.);
f) uchwałą Nr XXIII/203/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 25.03.2016 r. poz. 1504 z późn. zm.),
g) rozporządzeniem Nr 10/05 Wojewody Podlaskiego z 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 723 z późn zm.);
h) uchwałą Nr XXIII/202/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 25.03.2016 r. poz. 1503 z późn. zm.),
i) rozporządzeniem Nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 724);
j) uchwałą Nr XII/87/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Błędzianki” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2119 z późn. zm.),
k) uchwałą Nr XII/88/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2116
z późn. zm.),
l) uchwałą Nr XII/89/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2117),
m) uchwałą Nr XII/90/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2118 z późn. zm.),
n) uchwałą Nr XII/91/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2115 z późn. zm.),
o) uchwałą Nr XII/93/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2121 z późn. zm.),
p) uchwałą Nr XII/94/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2122 z późn. zm.).
11) uwzględniać zapisy planów ochrony sporządzonych dla parków krajobrazowych.

Reklama