Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zadanie nr 5 - Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność.

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 31.01.2019 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Burmistrz Łomianek ogłosiła otwarty konkurs ofert: Zadanie nr 5 - Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności oraz na rzecz organizacji pozarządowych, działania na rzecz upowszechniania tradycji narodowej, rewitalizacja.

a) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
d) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
e) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
f) Rewitalizacja.

Reklama