Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Reklama
Nabór od 14.01.2019 do 04.02.2019 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Sportu (DEPiS): Włodzimierz Figarski – 22/ 59 79 414, Wlodzimierz.figarski@mazovia.pl, Marta Grędzicka – 22/ 59 79 444, marta.grendzicka@mazovia.pl, Katarzyna Szczycińska – 22/ 59 79 415, katarzyna.szczycinska@mazovia.pl.
Łączny budżet 6 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież, Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 57/15/19 z 8 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Termin składania ofert wyznacza się od 14 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty i podpisanie jej przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2019 r.:
1) osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania);
z dopiskiem na kopercie: „ES-SE-IV - Konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 r.”;
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie.

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowej wersji oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowo złożoną ofertę uznaje się jedynie ofertę wygenerowaną za pomocą generatora. Oferty nie wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze, należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Do oferty składanej w sposób określony w punkcie IV. 2 należy dołączyć następujące załączniki:
1) kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopię statutu, który określa przedmiot działalności oferenta i sposób reprezentacji – w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2) kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką handlową, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferent może złożyć nie więcej niż 4 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16 kwietnia 2019 r.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Sportu (DEPiS): Włodzimierz Figarski – 22/ 59 79 414, Wlodzimierz.figarski@mazovia.pl, Marta Grędzicka – 22/ 59 79 444, marta.grendzicka@mazovia.pl, Katarzyna Szczycińska – 22/ 59 79 415, katarzyna.szczycinska@mazovia.pl.

Źródło: Informacja własna organizatora
Reklama