Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady

Reklama
Nabór od 10.01.2019 do 31.01.2019 15:00
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Łączny budżet 23 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 23 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej pn: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego.

Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze, wydrukować i złożyć w Punkcie Informacyjnym.

Organizacja która nie posiada konta w generatorze ofert WITKAC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie www.witkac.pl.

Rozpatrywane będą tylko te oferty które zostaną złożone jednocześnie w generatorze i w wersji papierowej, we wskazanym w ogłoszeniu terminie.

Adresaci konkursu:

Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.)

Termin realizacji zadania :
1. Konkurs obejmuje zadania krótkoterminowe i całoroczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 7 lutego 2019, a kończy się nie później niż 31 grudnia 2019 r.

Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. Zasady i warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy :
a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.),
b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

c) Uchwała nr XLIX/382/2018 z dnia 19 października 2018 r., w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

2. Na realizację zadania publicznego z w/w dziedziny, po rozstrzygnięciu konkursu ofert, zostanie zawarta pisemna umowa ze Zleceniobiorcą.

3. Przyznana, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacja nie może być wykorzystana na:

1) remonty, naprawy i modernizacje obiektów,

2) zakupy inwestycyjne,

3) pokrycie kosztów prowadzenia i utrzymania biura organizacji w tym także wydatki na wynagrodzenia pracowników biura,

4) zakupy gruntów i obiektów,

5) działalność gospodarczą,

6) działalność polityczną,

7) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

8) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku wyboru oferty, Oferent powinien wszechstronnie np. poprzez materiały reklamowe, plakaty, ulotki, publikację ogłoszeń informować opinię publiczną o finansowaniu realizacji zadania przez Powiat Oleśnicki, zgodnie z treścią „Zadanie pn………….zostało dofinansowane ze środków Powiatu oleśnickiego w kwocie……….”

Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze ofert WITKAC na stronie www.witkac.pl.

Ofertę wydrukowaną z generatora należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, Słowackiego 10, w biurze podawczym (nr pokoju 122) z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe - Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego w terminie do 31.01.2019 r. do godz. 15.00.

Organizacja która nie posiada jeszcze konta w WITAKC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie www.witkac.pl.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie oraz te które zostaną złożone jedynie w wersji papierowej lub tylko w generatorze ofert pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku nadesłania oferty pocztą wersji papierowej oferty liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Oferty złożone faksem lub przesłane drogą elektroniczną nie zostaną rozpatrzone.

Oferty należy składać w języku polskim, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r .w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz.1300). Wzór oferty jest załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia.

Prawidłowo wypełniony formularz oferty musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Reklama