Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadań publicznych w 2019 r. z zakresu kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 10.01.2019 do 01.02.2019 16:00
Urząd Miasta Ostrołęki - Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Ostrołęki pl. Gen. J. Bema 7A, 07-410.
Łączny budżet 1,062 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli, Dzieci, Młodzież
Konkurs ofert dotyczy realizacji zadań publicznych dla Miasta Ostrołęki w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej.

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r.:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, kompleksowa obsługa współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej: 25.000 zł

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych: 961.700 zł

3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Ostrołęki: 75.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

  1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
    • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ),
    • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
  2. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Oferent.
  3. Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym zostaną przekazane po zawarciu umów
    o wykonanie zadania publicznego.
  4. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekraczać 80%.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2019 roku.

2. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.

3. Warunki realizacji zadania zawiera umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy obligatoryjnie:

wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 r. do godz. 16.00.

wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta ofertę lub wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 r. do godz. 16.00.

2. W przypadku awarii platformy internetowej „WITKAC” uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych
w niniejszym ogłoszeniu.

Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:

1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, w oparciu o regulamin pracy komisji oraz wymienione poniżej kryteria formalne i merytoryczne.

2. Komisja oceni, czy oferty spełniają wymogi formalne wg poniższych kryteriów:

czy oferta została złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC”,

czy złożono we wskazanym terminie wygenerowaną z systemu „WITKAC” ofertę, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, lub wygenerowane z systemu „WITKAC” potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,

czy udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie przekracza 80%,

czy oferta dotyczy zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie,

czy oferta dotyczy zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

3. Oferty niespełniające któregokolwiek z powyższych kryteriów nie będą rozpatrywane.

4. Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria merytoryczne, określone w art. 15. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.):

możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5. Zasady zgłaszania do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych określa ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 12 Programu współpracy Miasta Ostrołęki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 545/LXXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r.

6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Ostrołęki w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

7. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert jego wynik zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.:

Wysokość dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej określa Zarządzenie Nr 42/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu kultury fizycznej.

Reklama