Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 10.01.2019 do 31.10.2019 15:00
Urząd Miasta Ełku - Urząd Miasta Ełku
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 1. Rodzaj zadania publicznego (wybrany jeden zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie): Turystyka i krajoznawstwo
 2. Priorytetowe zadania publiczne z Ełckiego Programu Współpracy `2019:
 • organizacja rajdów, spacerów, wycieczek, wydarzeń dla mieszkańców i turystów promujących dziedzictwo kulturowe i walory środowiska naturalnego miasta Ełku z wykorzystaniem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych miasta i miejskich przewodników;
 • tworzenie nowych i wspieranie rozwoju istniejących produktów turystycznych miasta Ełku;
 • promocja miasta Ełku przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych form przekazu i komunikacji.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z powyższego zakresu: 20 000 zł.
 2. Środki publiczne na realizację zadań w konkursie mogą być zwiększone.
 3. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 4. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.
 5. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia.
 6. Termin składania ofert: od dnia ogłoszenia konkursu do wyczerpania środków, nie później niż do 31 października 2019 r.
 7. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty;
 8. Termin wyboru ofert do realizacji: do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 9. Termin realizacji zadania: ramy czasowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 10. Warunki realizacji zadania:
 • przy realizacji zleconych zadań samorządu miasta Ełku wymagany jest wkład własny rzeczowy i/lub osobowy nie mniejszy niż 20% kosztów całkowitych zadania.
 • w ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;
 • w ofercie obowiązkowo należy podać informacje o wkładzie rzeczowym oferenta;
 • oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku;
 1. z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
 2. Załączniki do składanej oferty:
 3. w przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie Witkac.pl).
 4. nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie Witkac.pl).
 5. Składanie ofert:
 • ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisany przez upoważnione osoby złożyć, w obowiązującym w ogłoszeniu terminie, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.);
 • faktycznym terminem złożenia oferty jest termin wpłynięcia do Urzędu "potwierdzenia złożenia oferty".
Reklama