Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Reklama
Nabór od 10.01.2019 do 29.01.2019 15:00
Urząd Gminy Będzino - Referat Organizacyjno-Administracyjny
Łączny budżet 118 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 118 tys. PLN
Wójt Gminy Będzino ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019.

Rodzaj zadania

 1. otwarty konkurs ofert nr FZ.524.V.1.2019 na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 w dziedzinach:
 2. różnych dziedzin sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i siatkowej,
 3. w dziedzinie karate,
 4. w dziedzinie nauka pływania i ratownictwa wodnego.
 5. Powyższe zlecenie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania zadań wraz z udzielaniem dofinansowania na ich realizację.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

 1. Planowana wysokość środków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosi 118 000 zł w następującym podziale:
 2. różnych dziedzin sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i siatkowe - 99 000 zł,
 3. zadania z dziedziny karate – 15 000 zł;
 4. zadania z dziedziny nauki pływania i ratownictwa wodnego – 4 000,00 zł;
 5. Zastrzega się możliwość zmiany poziomu wyżej wymienionych kwot.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacje przyznawane będą zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909).
 2. Jeżeli łączna wartość ofert przekracza wskazaną w § 2 pulę środków, o poziomie i kolejności ich przyznania decyduje ocena ofert dokonana przez Komisję Konkursową.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacji z realizacji zadania. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.
 4. Wójt Gminy Będzino może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. Ponadto konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania ma miejsce w okresie od 1.02. do 15.12.2019 r., który jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją zadania.
 2. Środki dotacji przekazane w trakcie realizacji zadania mogą być przeznaczone jedynie na bieżące wydatki związane z zadaniem, natomiast nie mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących zadania, lecz już poniesionych ze środków własnych (poza dotacją) beneficjenta (tzw. refundacja). Z ww. względu w początkowym okresie realizacji zadania - do momentu przekazania po podpisaniu umowy I transzy środków (30 dni od dnia zawarcia umowy) - zaleca się zaplanowanie w ofercie przez organizację planowanych do poniesienia wkładów własnych (finansowych, rzeczowych i osobowych).
 3. Składający ofertę powinien posiadać doświadczenie, zasoby osobowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, co prezentuje i kalkuluje w składanej ofercie.
 4. W realizacji zadania publicznego należy kierować się zasadami przewidzianymi Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) dotyczącymi m.in. prowadzenia wyodrębnionej księgowości, udostępniania do celów kontroli i rozliczenia sprawozdawanego zadania opisanych pod względem księgowym i merytorycznym dowodów księgowych.
 5. Kosztami niekwalifikowalnymi w ofertach są koszty kar, grzywien, mandatów, procesów sądowych itp.
 6. Wyłoniony podmiot realizacji zadania będzie zobowiązany do zamieszczania we wszystkich materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także na własnych stronach internetowych, w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Będzino.
 7. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulując będzie umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Będzino.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać na aktualnych wzorach przewidzianych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 2. Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl do dnia 29.01.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data złożenia w systemie) oraz mailem do 30.01.2019 r. przesłać potwierdzenie złożenia oferty na adres ug@bedzino.pl.
 3. Oferta, która wpłynie po terminie, o którym mowa w ust. 2 nie będzie rozpatrywana.
Reklama