Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski

Reklama
Nabór od 10.01.2019 do 30.01.2019 16:00
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu
Łączny budżet 79,2 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 79,2 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj, Tutaj chodzę bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach oraz Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedli Stary Widzew i Piastów-Kurak.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 3 „zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: raz Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ̶ mieszkańców osiedli Stary Widzew i Piastów-Kurak” w terminie styczeń - grudzień 2019 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 79.200 zł

 1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
 2. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 3. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych zajęć unihokeja dla dzieci i młodzieży z łódzkich osiedli Stary Widzew oraz Piastów-Kurak (zajęcia na obiekcie przystosowanym do prowadzenia zajęć sportowych w granicach osiedla), zgodnie z następującymi projektami wyłonionymi w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019 rok:

1) Unihokej bawi uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – osiedle Stary Widzew;

2) Unihokej bawi uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży– osiedle Piastów-Kurak.

 1. Podmiot przystępujący do konkursu zobowiązany jest do przygotowania oferty obejmującej obydwa projekty wymienione w ust. 3.
 2. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktora unihokeja, w wymiarze - 2 raz w tygodniu przez 2 godziny, od stycznia do grudnia 2019 r.
 3. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
  2. koszty związane z zakupami sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego
   do realizacji zadania;
  3. koszty wynajmu obiektów do zajęć;
  4. koszty ubezpieczenia.
 4. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł.
 5. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 6. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 7. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 8. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 9. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 10. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który spełni wyżej wymienione wymagania.
Reklama