Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Tutaj chodzę bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach - Budżet Obywatelski

Reklama
Nabór od 10.01.2019 do 30.01.2019 16:00
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu
Łączny budżet 29,1 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 29,1 tys. PLN
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj, Tutaj chodzę bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach oraz Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedli Stary Widzew i Piastów-Kurak.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 2 Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – Tutaj chodzę bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach – realizacja w terminie marzec-listopad 2019 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 29.100 zł

 1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
 2. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 3. Realizacja zadań polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking dla mieszkańców łódzkich osiedli Wzniesienia Łódzkie oraz Mileszki, zgodnie z następującymi projektami wyłonionymi w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019 rok:

1) Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj – osiedle Wzniesienia Łódzkie

2) Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach – osiedle Mileszki .

 1. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktora nordic walking, legitymującego się certyfikatem, w wymiarze - 1 raz w tygodniu przez 2 godziny,
  od marca do listopada 2019 r.
 2. Na co najmniej 8 zajęciach powinien być zapewniony dietetyk, który dla chętnych dokona pomiarów wagi ciała i udzieli porad dietetycznych.
 3. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
  2. koszty związane z zakupami sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego
   do realizacji zadania;
  3. koszty ubezpieczenia.
 4. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł.
 5. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 6. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 7. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 8. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 9. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
Reklama