Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 10.01.2019 do 15.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Promocji i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4 pok. 034 w Lublinie, tel. 81 4416787
Łączny budżet 96 tys. PLN
Od 50% do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa, na które mogą być przyznane dotacje z Budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2019 .

Zadania objęte konkursem w formie powierzenia:

Nazwa zadania

  1. Odnowienie szlaku rowerowego Lublin - Kazimierz Dolny - Kraśnik: w tym odnowienie i uzupełnienie infrastruktury turystycznej.

Priorytety zadań objętych konkursem w formie wspierania:

  1. Wydawanie niekomercyjnych publikacji poruszających problematykę turystyki i krajoznawstwa na Lubelszczyźnie i promujących walory turystyczne województwa lubelskiego.
  2. Szkolenie i doskonalenie społecznych kadr dla turystyki.
  3. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych w województwie lubelskim.
  4. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim.
  5. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne.
  6. Promocja regionu poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim.
  7. Organizowanie i udział w konkursach turystyczno-krajoznawczych o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim.
  8. Promocja regionu poprzez świadczenie nieodpłatnej informacji turystycznej.
  9. Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 dorozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku_ w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)._

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia15 lutego 2019 r.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS –TURYSTYKA 2019” opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłana pocztą na ww. adres.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie zostanie odrzucana ze względów formalnych.

Reklama