Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Reklama
Nabór od 21.01.2019 do 12.02.2019 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura ds. Organizacyjnych (DEPiS): Anna Lewczuk – 22/ 59 79 432, anna.lewczuk@mazovia.pl, Agnieszka Siekierska – 22/ 59 79 442, agnieszka.siekierska@mazovia.pl, Paweł Dopadko – 22/ 59 79 421, pawel.dopadko@mazovia.pl.
Łączny budżet 530 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 56/15/19 z 8 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert wyznacza się od 21 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.
2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, i podpisanie go przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenie złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2019 r.:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie Konkurs ofert „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – (ES-O) lub
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/
4. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każde potwierdzenie musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie.
5. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowej wersji potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 9 kwietnia 2019 r.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura ds. Organizacyjnych (DEPiS): Anna Lewczuk – 22/ 59 79 432, anna.lewczuk@mazovia.pl, Agnieszka Siekierska – 22/ 59 79 442, agnieszka.siekierska@mazovia.pl, Paweł Dopadko – 22/ 59 79 421, pawel.dopadko@mazovia.pl.

Źródło: Informacja własna organizatora
Reklama