Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Trwa konkurs MSiT: Kibice razem

Reklama
Nabór od 09.01.2019 do 24.01.2019 16:15
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 1,1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego: „Program Ministra Sportu i Turystyki "Kibice razem", dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 – 2021”

Na realizację zadania Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) przeznaczy w 2019 r. kwotę 1 100 000 zł /słownie: jeden milion sto tysięcy złotych/, ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, w ramach części 25 budżetu państwa.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

W odniesieniu do zadań przypadających do realizacji w latach 2020 i 2021 Zleceniobiorca przystąpi do realizacji zadania publicznego po 31 grudnia 2019 r. i odpowiednio po 31 grudnia 2020 r. po uzyskaniu od Zleceniodawcy informacji o zabezpieczeniu środków budżetowych na rok 2020 i 2021 w ustawie budżetowej w części 25 – Kultura fizyczna, dziale 926 – Kultura fizyczna.

Kwota planowana na realizację zadania publicznego w latach następnych uzależniona będzie od ostatecznych kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa na dany rok budżetowy.

Konstrukcja finansowa zadania publicznego wymagała będzie wkładu własnego podmiotu, wyłonionego w drodze konkursu ofert, w wysokości co najmniej 10% kwoty dotacji MSiT w danym roku.

Zadanie publiczne przewidziane do realizacji

W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest łącznie:

 1. poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,
 2. zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,
 3. wspieranie kulturalnego kibicowania,
 4. wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej,

poprzez działania edukacyjno-informacyjne, w tym współpracę z lokalnymi środowiskami kibiców.

Projekt powinien mieć zasięg ogólnokrajowy.

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące działań skierowanych do kibiców klubów piłkarskich na szczeblu Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej, realizowanych w formie programu o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, który ma na celu:

 1. stworzenie lub prowadzenie obecnie istniejących lokalnych ośrodków dla kibiców jako rozpoznawalnych i akceptowanych przez kibiców otwartych miejsc spotkań i wspólnych działań;
 2. powołanie koordynatora centralnego i lokalnych koordynatorów Programu przez beneficjenta otwartego konkursu ofert,
 3. inicjowanie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymania partnerstwa i dialogu z kibicami (stowarzyszeniami kibiców);
 4. prowadzenie istniejącego portalu internetowego dla kibiców (www.kibice-razem.pl);
 5. zachęcanie fanów (stowarzyszeń kibiców) do budowy sieci współpracy i partnerstwa
  z instytucjami na szczeblu lokalnym i podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez masowych (np.: Urząd Miasta, klub piłkarski, szkoły, media, organizacje pozarządowe);
 6. wspieranie kibiców (stowarzyszeń kibiców) w działaniach na rzecz aktywizacji i demokratyzacji środowiska aktywnych fanów piłki nożnej;
 7. koordynację przedsięwzięć kibicowskich i wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców oraz pomoc przy ich realizacji;
 8. inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców;
 9. wspieranie działań kibiców mających na celu popularyzację piłki nożnej oraz kulturalnego i bezpiecznego dopingu;
 10. integrowanie i angażowanie środków finansowych innych podmiotów (np.: jednostek samorządu terytorialnego, federacji piłkarskich, podmiotów organizujących rozgrywki piłkarskie, klubów piłkarskich, środków pochodzących z funduszy UE) na potrzeby realizacji projektu;
 11. podjęcie działań na rzecz włączania projektów kibicowskich do strategii miejskich (np. strategii dotyczących młodzieży, sportu, profilaktyki przemocy);
 12. tworzenie i prowadzenie projektów skierowanych do kibiców, w tym zajęć pedagogicznych, profilaktycznych i budujących kapitał społeczny kibiców, np. dotyczących zdrowego stylu życia i sportu, profilaktyki agresji i przemocy;
 13. wspieranie działań na rzecz kultury kibicowskiej (graffiti, filmy, oprawy meczowe), stanowiących alternatywę do aktów wandalizmu, w tym np.: pozyskiwania miejsc i uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń na malowanie graffiti w przestrzeni miejskiej, prezentację opraw meczowych;
 14. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kibiców niepełnosprawnych oraz przygotowanie oferty dla kibiców niepełnosprawnych (reintegracja społeczna poprzez sport i udział w imprezach sportowych);
 15. moderowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej realizowanych przez samych kibiców (tworzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, promocja sportu i dostarczenie wzorców kulturalnego kibicowania);
 16. prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (turniejów sportowych, lekcji kulturalnego dopingowania, zajęć informacyjnych nt. lokalnych drużyn sportowych) we współpracy ze szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi, ośrodkami wychowawczymi, stowarzyszeniami pozarządowymi i klubami sportowymi;
 17. zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców akcji charytatywnych oraz innych prospołecznych inicjatyw;
 18. wspieranie kibiców w organizacji spotkań, szkoleń i konferencji naukowych o tematyce kibicowskiej przy udziale partnerów ze strony urzędów miast, klubów sportowych, mediów, prezentujących pozytywną działalność fanów sportu;
 19. prowadzenie działalności badawczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej, np.: badań dotyczących postaw kibiców;
 20. zachęcanie stowarzyszeń kibiców do udziału w interdyscyplinarnych zespołach roboczych, konferencjach i spotkaniach mających na celu integrację podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zgłaszania inicjatyw i pomysłów na rzecz przeciwdziałania aktom przemocy podczas meczów piłkarskich;
 21. prowadzenie działalności promocyjnej i publicystycznej w imieniu i na rzecz środowiska kibiców, wsparcie kibiców w kontaktach z mediami w celu: promowania Programu KIBICE RAZEM i lokalnych ośrodków dla kibiców oraz przeciwdziałania negatywnemu postrzeganiu kibiców w Polsce, a także w celu prezentacji inicjatyw kibiców na rzecz np. poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce;
 22. realizację projektów przy współudziale animatorów lokalnych klubów i obiektów sportowych, w celu rozbudzania pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży.

Koordynator centralny Programu KIBICE RAZEM zobowiązany będzie do organizacji co roku kolejnej edycji Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego KIBICE RAZEM.

Podmioty uprawnione do składania ofert

O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), powołane dla prowadzenia działalności w jednym sporcie (piłce nożnej) i zatrudniające co najmniej 1 osobę, która posiada doświadczenie we współpracy z kibicami i prowadzeniu projektów kibicowskich.

Wymogi formalne

 1. Wymagany jest wkład własny podmiotu składającego ofertę w wysokości minimum 10 % dofinansowania realizacji zadania publicznego w każdym roku jego realizacji. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT na realizację innych umów.
 2. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy podmiotu składającego ofertę i musi być ujęta w ofercie. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10% kosztu całkowitego zadania publicznego. W przypadku przekroczenia progu 10% oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.
 3. Podmiot składający ofertę musi posiadać stabilne i wystarczające źródła finansowania tak, aby utrzymać działalność przez cały okres realizacji zadania publicznego.
 4. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania publicznego. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania publicznego.
 5. Podpisy pod ofertą, załącznikami do oferty i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Termin i warunki składania ofert

 1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bm@msport.gov.pl oraz złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki lub wysłać pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Oferta na konkurs: Programu Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM” na adres: Biuro Ministra, Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data złożenia/wpłynięcia oferty do MSiT) do 24 stycznia 2019 r.
 2. Oferta, która wpłynie po ww. terminie zostanie odrzucona ze względów formalnych.
Reklama