Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego

Reklama
Nabór od 04.01.2019 do 28.01.2019 16:00
Starostwo Powiatowe w Tczewie - Biuro Prezydialne
Łączny budżet 6 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 1 do 6 tys. PLN
Zarząd Starostwa Powiatowego w Tczewie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego”.

I. Rodzaj zadania publicznego - „Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego”.
W ramach konkursu zrealizowane zostanie zadanie publiczne pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego, którego celem jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu tczewskiego oraz promocja turystyki rowerowej na terenie powiatu tczewskiego. Ideą Rowerowego Rajdu Gwiaździstego jest również integracja mieszkańców wszystkich gmin położonych na terenie powiatu tczewskiego poprzez organizację pikniku rowerowego, stanowiącego jeden z elementów zadania.

II. Wysokość środków przeznaczonych na dotację.

  1. Na realizację zadania objętego przedmiotowym konkursem w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2019 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych).
    2. Zaplanowane środki finansowe mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty.
1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które:
1) prowadzą działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i/lub promocji turystyki;
2) prowadzą działalność na terenie powiatu tczewskiego;
3) posiadają doświadczenie w organizacji imprez rowerowych, w tym rajdów o zasięgu co najmniej powiatowym;
4) złożą poprawnie wypełniony wniosek przez platformę "witkac.pl" wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawią dokumenty wymagane w formie papierowej;
5) w swojej ofercie zadeklarują włączenie do udziału w zadaniu mieszkańców wszystkich gminy położonych na terenie powiatu tczewskiego oraz przeprowadzenie działań integrujących i promocyjnych, zgodnie z ideą Rowerowego Rajdu Gwiaździstego, o której mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia;
6) zobowiążą się do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
2. Zadanie winno rozpocząć się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2019 r. i zakończyć nie później niż 30 czerwca 2019 r.
Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, harmonogram oraz kalkulacja przewidywanych kosztów nie może dotyczyć okresu wcześniejszego niż 1 kwietnia 2019 r. i okresu późniejszego niż 30 czerwca 2019 r.
W sytuacji, gdy działania oferenta wykraczają poza ramy czasowe określone niniejszym konkursem, oferent może w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach, traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie mogą być ujęte w harmonogramie oraz w kalkulacji.
3. Powierzenie zadania odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Udział innych środków finansowych, na które składają się środki finansowe własne i/lub środki finansowe z innych źródeł, musi stanowić co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dotacji.
4. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) - wyceny pracy wolontariusza należy dokonać w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300). Wzór oferty dostępny jest na stronie bip.powiat.tczew.pl oraz na stronie ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: konkursy ofert/druki i wzory formularzy.

IV. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej oraz papierowej:
1) do dnia 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) do godz. 16:00 w wersji elektronicznej za pomocą platformy "witkac.pl" udostępnionej na stronie witkac.pl, do wniosku w wersji elektronicznej należy załączyć wymagane załączniki oraz
2) do dnia 31 stycznia 2019 r. (czwartek) do godz. 16:30 - wersji papierowej ograniczonej do potwierdzenia złożenia oferty w wersji elektronicznej, wygenerowanej w formacie pdf z systemu, opatrzonej datą i podpisem/podpisami osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z załącznikami wymaganymi w wersji papierowej,
3) wersję papierową należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83 - 110 Tczew, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta oraz dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego”. W przypadku ofert wysłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Starostwa.

Reklama