Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych

Reklama
Nabór od 27.12.2018 do 21.01.2019 15:00
Starostwo Powiatowe w Tczewie - Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON
Łączny budżet 5 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Zarząd Starostwa Powiatowego w Tczewie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 1.
Rodzaj i zakres zadań konkursowych

1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej i działań proekologicznych wyszczególnionych w priorytetowych zadaniach publicznych Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2. Do zadań konkursowych należy:
1) organizowanie akcji ekologicznych, w tym konkursów ekologicznych, zajęć, konferencji, wystaw, imprez ekologicznych dla mieszkańców powiatu, w szczególności o charakterze otwartym;
2) promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła; propagowanie konieczności oszczędzania energii ciepłowniczej i elektrycznej; uświadamianie o szkodliwości spalania odpadów oraz paliw niskiej emisji w paleniskach domowych; uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci ciepłowniczej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczaniem emisji niskiej.

Rozdział 2.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań konkursowych

1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przeznacza na realizację zadań konkursowych środki finansowe w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych oferentów, których oferty zostaną wybrane do realizacji w niniejszym konkursie.
3. Zaplanowane środki finansowe mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

Rozdział 3.
Termin i warunki realizacji zadań konkursowych

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 1 marca 2019 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2019 r.
2. Zlecenie realizacji zadań konkursowych odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji wybranych zadań konkursowych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
3. Całkowity wkład własny oferenta, na który składają się środki finansowe własne i/lub środki finansowe z innych źródeł i/lub wkład osobowy, musi stanowić co najmniej 10 % wartości zadania.
4. Finansowy wkład własny oferenta, na który składają się środki finansowe własne i/lub środki finansowe z innych źródeł, musi stanowić co najmniej 5 % wartości dotacji.
5. Koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne, nie mogą przekroczyć 15% całkowitych kosztów zadania, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W kalkulacji przewidywanych kosztów należy rozdzielić koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne, tj.:
1) koszty merytoryczne, to koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, np. honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia (specjaliści, trenerzy, wykładowcy), zakup usług, zakup rzeczy, zakup nagród, promocja zadania, wynajem sali, obiektów, narzędzi, koszty wyżywienia, transportu;
2) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne, stanowią tę część kosztów, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego działania lub usługi, będących wynikiem realizowanego zadania, w tym m. in. koszty zarządu (np. koordynacja zadania, obsługa księgowa zadania), opłaty administracyjne związane z realizowanym zadaniem (np. opłaty za najem powierzchni biurowych), opłata za media w zakresie związanym z obsługą administracyjną zadania, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych zużytych na potrzeby zadania;
3) niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty administracyjne zostaną wykazane w ramach kosztów merytorycznych.

Rozdział 4.
Warunki uczestnictwa w konkursie i sposób przygotowania oferty

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:
1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
2) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego;
3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
4) posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w formie papierowej oraz poprzez system informatyczny „Witkac.pl”.
3. Oferta dla swej ważności wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).
4. Do oferty konkursowej należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej.
5. W niniejszym postępowaniu konkursowym mają zastosowanie wzory dokumentów, tj. wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, określone w załącznikach Nr 1, 3 i 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), w związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
6. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 5, dostępne są na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

Rozdział 5.
Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty realizacji zadań konkursowych należy złożyć w wersji elektronicznej oraz papierowej:
1) do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 – w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl udostępnionego na stronie https://witkac.pl, oraz
2) do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 – w wersji papierowej – w postaci wygenerowanego z systemu informatycznego Witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty (opatrzonego datą i podpisami osób uprawnionych) wraz z kompletem wymaganych załączników.
2. Potwierdzenie złożenia oferty wraz z wymaganym kompletem załączników należy złożyć w kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją „Konkurs ofert – edukacja ekologiczna i działania proekologiczne 2019” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa).
3. W przypadku kilku ofert, każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z kompletem załączników.
4. Złożenie wygenerowanej z systemu informatycznego Witkac.pl oferty realizacji zadania publicznego (opatrzonej datą i podpisami osób uprawnionych) zamiast wymaganego potwierdzenia złożenia oferty jest równoznaczne ze złożeniem potwierdzenia złożenia oferty i pozostanie bez wpływu na wynik oceny formalnej.

Reklama