Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Reklama
Nabór od 28.12.2018 do 21.01.2019 15:30
Gmina Miejska Starogard Gdański - Wydział Organizacyjny (WO)
Łączny budżet 242 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 242 tys. PLN
Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2019 r.

· Forma i podstawa prawna konkursu: *ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.*), Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

· Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizacje w formie wsparcia:

Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2019 roku przeznacza się kwotę
24.200,- zł.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

1. Sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt oraz prowadzenie działań informacyjnych – 12.100,- zł.

2. Sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów oraz prowadzenie działań informacyjnych - 12.100,- zł.

· Termin realizacji zadania: od 1 lutego do 31 grudnia 2019 roku.

· Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2018r.: Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wynosiła 29.200 zł.

Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert, jest umieszczony na stronie bip.starogard.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

· Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu: Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Joanna Gronowska – tel. 585306010, Joanna.Gronowska@um.starogard.pl

· Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty złożona w ramach danego zakresu, na którą zostało złożone potwierdzenie/oferta.

· Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 21 stycznia 2019 r., godz. 15.30.

· Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl lub w wersji papierowej do dnia 24 stycznia w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.

· W przypadku braku wskazania w właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli wraz z potwierdzeniem złożenia oferty/ofertą należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

· Złożenie oferty w sposób inny niż określony w pkt od 6-9 równoznaczne jest z niezakwalifikowaniem jej do oceny.

· Załączniki do składanej oferty:

 1. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.

 2. Kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem.

 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

· Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

· Warunki rozpatrzenia ofert: oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

· Warunki realizacji zadania:

Organizator w ramach realizacji poszczególnych zadań wymaga:

 1. przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji bezpańskich psów oraz wolno bytujących kotów w ramach programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz wolno bytujących kotów z terenu Starogardu Gdańskiego (Uchwała Nr XXXIV/319/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz wolnobytujących kotów z terenu miasta Starogard Gdański),

 2. w ramach zadania należy również wykonać trwałe oznakowanie zwierząt poddanych zabiegom w sposób jednoznacznie świadczącym o przeprowadzeniu zabiegu;

 3. prowadzić rejestr oraz dokumentację zdjęciową zwierząt poddanych zabiegom oraz oznakowaniu,

 4. podejmować działania zwiększające świadomość mieszkańców Starogardu Gdańskiego nt. potrzeby kontrolowania populacji zwierząt,

 5. harmonogram powinien przewidywać działania przez cały okres realizacji zadania.

· Finansowanie zadania

 1. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.

 2. W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

 3. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków własnych mogą być ponoszone od 01.02.2019 roku.

 4. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków z dotacji mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

 5. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2019 r.:

1) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania:

 • koszty zabiegów

 • koszty transportu

 • koszty publikacji i promocji

2) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania nie przekraczające 20% wartości dotacji.

 1. Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

a. wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,

b. pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

c. refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,

d. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

e. działalność gospodarczą,

f. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

g. udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,

 1. Wysokość dotacji, o którą ubiega się organizacja pozarządowa, może wynosić maksymalnie do 80% wartości zadania.

 2. Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości zadania. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy.

 3. Przez wkład własny finansowy należy rozumieć:

 • środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania),

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji publicznych, np.: ministerstwa, starostwa, itp)

 • pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).

 1. Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:

a. pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

b. pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu członkiem organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.

 1. Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.

 2. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca

Reklama