Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Reklama
Nabór od 08.01.2019 do 01.02.2019 23:59
Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Polityki Społecznej
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił otwarty konkurs ofert: Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021.
 1. Rodzaj zadania:

Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 240 000,00 zł, w tym: 80 000,00 zł w 2019 roku, 80 000,00 zł w roku 2020 i 80 000,00 zł w roku 2021.
 2. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  2. Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Oferta składana jest wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej witkac.pl. Wydrukowi z pliku PDF podlega jedynie Poświadczenie Złożenia Oferty (PZO), które podpisane należy przesłać lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku.
  4. Do PZO należy dołączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
  5. Na etapie rozpatrywania oferty, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników.
  6. Złożone oferty w inny sposób niż za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków lub złożenie PZO po terminie, spowoduje jej odrzucenie z przyczyn formalnych.
  7. Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:
   1. brakujących podpisów pod PZO, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   2. złożenia podpisu pod załącznikiem do PZO przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   4. dostarczenia wersji papierowej pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji.
  8. Oceny formalnej oferty dokonuje pracownik wydziału Starostwa Powiatowego w Słupsku odpowiedzialny za organizację konkursu poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  9. Oceny merytorycznej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego według trybu określonego w § 14 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok przyjętego uchwałą nr III/18/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku, poprzez wypełnienie Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  10. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  11. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:
   1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
   3. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
   4. działalność polityczną lub religijną,
   5. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
   6. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
   7. koszty kar i grzywien,
   8. koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym).
  12. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim, a podmiotem, którego oferta została wybrana.
  13. Zarząd Powiatu Słupskiego po przyznaniu dotacji może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 3. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie winno zakończyć się nie później niż do 31.12.2021 r.
  2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie Powiatu Słupskiego i Miasta Słupska.
  4. Systemem rozgrywek powinni być objęci uczniowie wszystkich szkół podstawowych, klas III gimnazjów z wszystkich gmin powiatu słupskiego oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Słupski.
  5. Do obowiązków organizatora Olimpiady należy: opracowanie kalendarzy i szczegółowych regulaminów sportowych; powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów; zapewnienie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej; przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych, nagłośnienia, protokołów zawodów; zorganizowanie promocji zawodów; zapewnienie wszystkim uczestnikom zawodów ciepłego posiłku; uhonorowanie laureatów poszczególnych dyscyplin medalami i dyplomami; zorganizowanie uroczystego podsumowania Olimpiady w jednej ze szkół na terenie powiatu słupskiego wraz z zapewnieniem podczas tej uroczystości występów artystycznych, uhonorowanie najlepszych szkół i gmin dyplomami i pucharami oraz nagrodami rzeczowymi; na uroczyste podsumowanie zaproszenie wszystkich laureatów, władz gmin, powiatu, przedstawicieli mediów, działaczy sportowych zaangażowanych w przeprowadzenie Olimpiady, utytułowanych sportowców, mistrzów sportu; w ciągu trzech dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół, władz terenowych, środków masowego przekazu. Scenariusz uroczystego podsumowania oferent dostarczy do Wydziału Polityki Społecznej najpóźniej na 7 dni przed podsumowaniem.
  6. Oferent realizujący zadanie publicznie zobowiązany jest do składania rocznych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego w wersji elektronicznej za pomocą serwisu „WITKAC” oraz dostarczenia lub przesłania do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14 podpisanego przez osoby uprawnione Potwierdzenia Złożenia Sprawozdania (wydruk z pliku PDF w serwisie „WITKAC”) w terminie określonym w umowie.
 4. Termin składania ofert.
  1. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” udostępniony na stronie: witkac.pl do dnia 1 lutego 2019 r., do godz. 23.59.
  2. Wydruk PZO podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta należy przesłać lub dostarczyć do dnia 3 lutego 2019 r., do godz. 15.30 (decyduje data dostarczenia) do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14.
 5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
  1. Pracownik wydziału Starostwa Powiatowego w Słupsku odpowiedzialny za organizację konkursu dokonuje weryfikacji formalnej oferty w oparciu o następujące kryteria:
   1. złożenie oferty przez elektroniczny system naboru wniosków aplikacyjnych,
   2. dostarczenie Poświadczenia Złożenia Oferty w terminie,
   3. Poświadczenie Złożenia Oferty przez upoważnione osoby,
   4. złożenie oferty przez organizację działającą w zakresie zadań objętych konkursem,
   5. złożenie oferty przez podmiot uprawniony do realizacji zadania,
   6. załączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),
   7. załączenie kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa.
  3. Komisja ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
   1. Opis realizacji zadania (liczba dyscyplin sportowych objętych współzawodnictwem, kalendarz i szczegółowe regulaminy imprez sportowych, dobór i przygotowanie obiektów sportowych, poziom kadry sędziowskiej, technicznej i medycznej, promocja zawodów, podsumowanie olimpiady, inne działania);
   2. efekty i rezultaty zadania (mierzalne i niemierzalne);
   3. spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania;
   4. realność kosztów;
   5. wysokość wkładu własnego, w tym środków z innych źródeł;
   6. kwalifikacje i doświadczenie (zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego, dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju).
  4. Komisja ma prawo zaopiniować negatywnie oferty, które nie uzyskały minimum 60 punktów podczas oceny merytorycznej.
  5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Słupskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  6. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 21 dni od daty zamknięcia terminu dostarczenia PZO.
  7. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.powiat.slupsk.pl.
 6. Zrealizowane przez Powiat Słupski zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:
  1. w 2019 roku: 0,00 zł;
  2. w 2018 roku: przekazano dotację w wysokości 80 000,00 zł.
 7. Informacji udziela: Zbigniew Babiarz–Zych – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pokój 114, tel. 59 8418-553.
 8. Od decyzji Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 9. Zarząd Powiatu Słupskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Reklama