Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 02.01.2019 do 21.01.2019 16:00
Starostwo Powiatowe w Lęborku - PCPR
Łączny budżet 12 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 12 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. Rodzaj zadania: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

II. Wysokość środków publicznych:

Wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r. wynosi 12.000 zł.

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego w wysokości łącznej do 80% całkowitego kosztu ww. zadania.

III. Termin realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 2019 r.

IV. Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania:

V. Termin składania ofert:

Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert w zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny.

Oferty lub „Potwierdzenie złożenia oferty” złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Dwa lub więcej „Potwierdzeń złożenia oferty” złożonych w jednej kopercie pozostawia oferty bez rozpatrzenia.

„Potwierdzenie złożenia oferty” złożone bez koperty, bądź w niezaklejonej kopercie pozostaje bez rozpatrzenia.

Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w_ sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów _umów dotyczącychrealizacji zadań publicznych oraz _wzorów _sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą programu „Witkac”.

Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty, tj. „Potwierdzenia złożenia oferty” z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert w 2019 r. z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych”
w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5.

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” udostępnionego na stronie www.witkac.pl do dnia 21.01.2019 r., do godz. 16:00.

Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Powiatu Lęborskiego.

Określa specyfikacja dostępna w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Biuletynie Informacji Publicznej http://www. powiatleborski.bip.gov.pl (dział ,,organizacje pozarządowe”), na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego http://www.powiat-lebork.com oraz na platformie Witkac.pl.

Reklama