Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Imprezy i zawody sportowe o zasięgu ponadlokalnym

Reklama
Nabór od 02.01.2019 do 21.01.2019 16:00
Starostwo Powiatowe w Lęborku - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Łączny budżet 67,5 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 67,5 tys. PLN
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Rodzaj zadania: Imprezy i zawody sportowe o zasięgu ponadlokalnym.

II. Wysokość środków publicznych:

Wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. wynosi 67.500 zł.

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego w wysokości łącznej do 60% całkowitego kosztu ww. zadania.

III. Termin realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 2019 r.

IV. Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania:

 1. Określa specyfikacja dostępna w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.powiatleborski.bip.gov.pl (dział ,,organizacje pozarządowe”), na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego http://www.powiat-lebork.com oraz na platformie Witkac.pl.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Powiatu Lęborskiego.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” udostępnionego na stronie witkac.pl do dnia 21.01.2019 r., do godz. 16:00.
 2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty „Potwierdzenia złożenia oferty”
  z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5.
 3. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą programu „Witkac”.
 4. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 5. „Potwierdzenie złożenia oferty” złożone bez koperty, bądź w niezaklejonej kopercie pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dwa lub więcej „Potwierdzeń złożenia oferty” złożonych w jednej kopercie pozostawia oferty bez rozpatrzenia.
 7. Oferty lub „Potwierdzenie złożenia oferty” złożone po terminie wyznaczonym
  w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 8. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert w zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 15.03.2019 r.
 2. Skład i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty, określa Regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.
 3. Oferty, które spełnią warunki formalne oraz zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Lęborskiego celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.
 5. Przekazanie środków na realizację zadania, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lęborskim a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Powiat Lęborski przekazał na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. – 61.000 zł, w roku 2018 – 89.200 zł.

Reklama