Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Utrzymanie samodzielności kombatantów ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim

Reklama
Nabór od 28.12.2018 do 18.01.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz zaprasza do składania ofert.

Opis zadania:

Zadania publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie współpracy Miasta w latach 2019-2021 z organizacjami określone są w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wpisuje się w Cel 1 Programu – Zwiększenie aktywności społecznej oraz w Cel 3 Programu – Utrzymanie samodzielności seniorów.

Głównym celem zadania jest utrzymanie samodzielności oraz wsparcie żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim oraz innych kombatantów mieszkających na terenie m.st. Warszawy, a także przeciwdziałanie ich osamotnieniu.

Ponadto celem zadania jest integracja środowiskowa oraz międzypokoleniowa, która ma korzystne oddziaływanie społeczne w wielu wymiarach. Dialog międzypokoleniowy może przyczynić się do zmniejszenia poczucia osamotnienia oraz rozwijania zainteresowań, które bez względu na wiek, łącza i pozwalają przekazywać ważne wartości wzbogacając wszystkich uczestników jednocześnie zwiększając aktywność społeczną uczestników.

W obszarze konkursowym składane projekty powinny w sposób szczególny uwzględniać zaangażowanie mieszkańców Warszawy w formie wolontariatu.

Projekty konkursowe obejmować powinny:

 • dotarcie z informacją i wsparcie żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz innych kombatantów mieszkających na terenie m.st. Warszawy, żyjących w izolacji i potrzebujących szeroko rozumianej pomocy. Realizacja zadania powinna opierać się na współpracy z organizacją kombatancką zrzeszającą żołnierzy Powstania Warszawskiego lub innych kombatantów mieszkających na terenie m.st. Warszawy, posiadająca ścisły kontakt z grupą docelową, do której kierowana jest pomoc. Przedmiotem współpracy powinno być zdiagnozowanie potrzeb, opracowanie kryteriów naboru i wybór osób, które zostaną objęte działaniami projektowymi. Wsparcie grupy docelowej powinno polegać na realizacji wsparcia odpowiadającego indywidualnym potrzebom wybranych osób.

 • organizowanie działań sprzyjających integracji międzypokoleniowej, uwzgledniające kultywowanie pamięci historycznej. Realizacja działania oparta na organizacji spotkań stwarzających okazję do powstańczych wspomnień. W sposób szczególny promowane będą oferty uwzgledniające spotkania i działania międzypokoleniowe,

 • współpraca z innymi organizacjami niosącymi wsparcie kombatantom i Powstańcom Warszawskim w celu zapewnienia wsparcia wszystkim zgłaszającym się beneficjentom, tak aby okres oczekiwania nie był dłuższy niż 2 tygodnie.

 • współpraca z domem Dziennego Wsparcia Powstańców Warszawskich mieszczącego się przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie.

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

· grupa docelowa zadania: osoby będące kombatantami w rozumieniu art. 1 ustawy
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2014.1206 j.t. z późn zm.) mieszkające na terenie m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy Powstania Warszawy, niekorzystający ze zinstytucjonalizowanych form wsparcia

· dotarcie do co najmniej 100 kombatantom każdego roku w tym do minimum 40 żołnierzom Powstania Warszawskiego zamieszkałym na terenie m.st. Warszawy,

· rekrutacja uczestników projektu

· zapewnienie zgodności działań z potrzebami grupy docelowej

· opracowanie indywidualnego programu wsparcia

· zapewnienie możliwości transportu uczestników projektu do i z placówki, w której wsparcie będzie udzielane,

· zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych, w odniesieniu do charakteru realizowanego projektu,

· informacja o realizacji projektu skierowana do środowisk powstańczych we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy,

· działania realizowane w ramach zadania nie mogą stanowić usług opiekuńczych określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018.1508 j.t. z późn. zm.).

Dokumentacja realizacji zadania:

 • karty czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu (pracowników i wolontariuszy),

 • listy osób objętych wsparciem

 • formularz rekrutacyjny

 • indywidualny plan wsparcia

 • opis zrealizowanej oferty

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku osób objętych wsparciem,

 • dokumentacja fotograficzna

  Przewidywane rezultaty zadania:

liczba zrealizowanych usług, zajęć i wydarzeń,

liczba osób objętych wsparciem,

liczba wolontariuszy zaangażowanych w pomoc kombatantom.

Reklama