Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL

Reklama
Nabór od 28.12.2018 do 23.01.2019 22:00
Miasto Poznań - Gabinet Prezydenta
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 100 tys. PLN
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Celem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie diagnozy społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL.

Opis ogólny:

 1. Koncepcja realizacji zadania, powinna uwzględniać metodę organizowania społeczności lokalnej, idee Programu CIL oraz stworzyć przestrzeń sprzyjającą edukacji i partycypacji.
 2. W ofercie należy uwzględnić fakt, że w procesie organizowania społeczności lokalnej niezwykle ważna jest diagnoza, szczególnego znaczenia nabiera uczestniczące badanie – działanie (participatory action research), którego istotą jest partnerstwo łączące badacza i badanych. W tym ujęciu organizator społeczności lokalnej – badacz, poznaje badaną rzeczywistość, poprzez uczestnictwo w cyklach jej życia, obserwując od środka zachodzące w niej procesy, interakcje, mechanizmy kierujące postępowaniem ludzi. Uczestniczenie w badanej rzeczywistości umożliwia jej stałe obserwowanie, prowadzenie rozmów/wywiadów z ludźmi, i co za tym idzie ułatwia dociekanie przyczyn danej sytuacji, postaw, poglądów, stosunku do różnych spraw czy określonych wartości. Stwarza zatem szansę na lepsze poznanie i zrozumienie badanych podmiotów oraz motywów ich działania/postępowania i jest niepowtarzalną okazją do identyfikacji z problemem, troskami, nadziejami, możliwościami oraz radościami występującymi w danej społeczności. (Marynowicz-Hetka, 2006, s. 153).
  Diagnoza społeczna to badanie społeczności lokalnej, które służy poznaniu jej potrzeb i oczekiwań. Celem diagnozy jest poznanie potrzeb, oczekiwań i problemów społecznych. Przeprowadzając diagnozę, należy sięgać do wiedzy i doświadczeń ludzi tworzących społeczność, ekspertów, a także organizacji i instytucji związanych z daną społecznością.
 3. Efektem końcowym prowadzonych działań powinien być raport, zawierający materiał dotyczący wszystkich obszarów objętych działalnością CIL (zakładamy, że będzie to 9 CIL, czyli 9 społeczności lokalnych).
 4. Oferent nie może wyceniać wartości wkładu rzeczowego w pkt. IV.8 oferty tj. Kalkulacja przewidywanych kosztów, a jedynie opisać go w pkt. IV.13 oferty (tj. informacja o wkładzie rzeczowym przewidzianym do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego).
 5. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt IV.5 oferty, tj. „opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego”.
 6. Dotacje przyznane zostaną organizacjom, które ubiegają się o dotację w wysokości:

minimalna kwota dotacji: 30 000,00 zł

maksymalna kwota dotacji: 100 000, 00 zł

Termin składania ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 23 stycznia 2019r.

 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl.

 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.

  Termin realizacji zadania:
  minimalnie od 1 marca 2019r.
  maksymalnie do 31 grudnia 2019r.

  Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 28 lutego 2019 r.

Reklama