Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting

Reklama
Nabór od 28.12.2018 do 23.01.2019 22:00
Miasto Poznań - Gabinet Prezydenta
Łączny budżet 380 tys. PLN
Do 97% dofinansowania
Dotacje od 150 tys. do 380 tys. PLN
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Opis konkursu

Celem otwartego konkursu ofert jest:

 • wyłonienie podmiotu - organizacji pozarządowej zwanej dalej Operatorem, który prowadzić będzie CIL - Regrantingowy na terenie Miasta Poznania oraz
 • utworzenie i prowadzenie Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowego przez Operatora w miejscu wskazanym przez Urząd Miasta Poznania, tj. w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Centrum Bukowska", z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych, które należy ponosić wspólnie z innymi użytkownikami „Centrum Bukowska”.

Dotacje przyznane zostaną organizacjom, które:

 • zadeklarują minimalny wkład po stronie oferenta w realizację projektu w wysokości: wkład własny - 3% kwoty wnioskowanej dotacji, przy czym wkład finansowy - minimum 1% kwoty wnioskowanej dotacji
 • ubiegają się o dotację w wysokości: minimalna kwota dotacji: 150 000,00 zł, maksymalna kwota dotacji: 350 000, 00 zł

Operator zadania zobowiązany jest do:

 • utworzenia i prowadzenia Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowego, w miejscu wskazanym przez Urząd Miasta Poznania tj. Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Centrum Bukowska”, z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych (ok. 500 - 600 zł miesięcznie), które należy ponosić wspólnie z innymi użytkownikami „Centrum Bukowska”;
 • budowanie sieci współpracy pomiędzy wszystkimi powstałymi CIL-ami;
 • organizacji konkursu na mikrogranty, w tym: opracowanie dokumentacji konkursowej (przy czym wszelka dokumentacja powinna być uproszczona i ograniczona do niezbędnego minimum), ogłoszenie konkursu mikrograntów, przyznanie mikrograntów, wspieranie realizatorów mikrograntów na etapie aplikowania, realizacji, rozliczania mikrograntów, monitorowanie realizacji projektów, rozliczenie realizacji projektów itp.;
 • przeznaczenia środków finansowych na mikrogranty, które powinny stanowić minimum 65% całej kwoty dofinansowania, natomiast maksymalnie 35% dotacji można wykorzystać na obsługę projektu;
 • zastrzeżenia w regulaminie informacji, iż maksymalna wysokość dofinansowania jednego mikrograntu wynosi: 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), natomiast środki finansowe przekazane realizatorom w ramach jednostkowego mikrograntu nie mogą przekroczyć 90% wartości dofinansowania mikrograntu.

Inne warunki realizacji zadania zostały ujęte w regulaminie załączonym do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania ustala się maksymalnie od dnia 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Termin składania ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 23 stycznia 2019r.
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty, jednak nie później niż do 28 stycznia 2019 roku, godz. 15:30;
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.
Reklama