Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL lokalny

Reklama
Nabór od 28.12.2018 do 23.01.2019 22:00
Miasto Poznań - Gabinet Prezydenta
Łączny budżet 450 tys. PLN
Do 97% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 50 tys. PLN
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Ogólne informacje

 1. CILe Lokalne prowadzone będą przez wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert Realizatorów zadania publicznego.
 2. Celem CIL Lokalnego winno być tworzenie programu działania na podstawie bezpośrednich doświadczeń i potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze w oparciu o:
 • odkrywanie wspólnych wartości, niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się;

 • podkreślanie znaczenia wspólnego działania jako najbardziej dynamicznego i twórczego elementu, dzięki któremu może zachodzić rozwój osobisty i społeczny;

 • wspieranie i umożliwianie ludziom sprawowania kontroli nad własnym życiem i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.

  Najważniejsze zadania jakie stawiać winien sobie CIL Lokalny to:

 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,

 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, zwłaszcza nierozwiązanych problemów lokalnych, wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,

 • inicjowanie powstawania grup obywatelskich,

 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne,

 • budowanie lokalnych koalicji,

 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,

 • pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę.Dotacje przyznane zostaną organizacji/organizacjom, które:

Termin realizacji zadania określa się na maksymalnie od 1 marca 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 • zadeklarują minimalny wkład po stronie oferenta w realizację projektu w wysokości:
  **wkład własny - 3% kwoty wnioskowanej dotacji, przy czym
  wkład finansowy - minimum 1% kwoty wnioskowanej dotacji

 • ubiegają się o dotację w wysokości:
  minimalna kwota dotacji: 20 000,00 zł
  maksymalna kwota dotacji: 50 000, 00 zł

  CIL lokalny swoje działania z założenia powinien kierować do społeczności terytorialnej. Działania prowadzone w ramach CIL winny mieć charakter lokalny, a więc obszar powinien mieć zasięg lokalny, miejscowy, niezbyt rozległy.

Pozostałe warunki zostały ujęte w regulaminie załączonym do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

Termin składania ofert

Obszar działalności jednego CIL lokalnego

 • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 23 stycznia 2019r.

 • Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru **

 • Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 28 lutego 2019r.

Reklama