Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Współorganizacja Oksywskiego Festiwalu Filmowego w ramach III edycji konkursu "Przyjazna Dzielnica"

Reklama
Nabór od 28.12.2018 do 17.01.2019 23:59
Urząd Miasta Gdyni - Laboratorium Innowacji Społecznych
Monika Listwoń, specjalista m.listwon@lis.gdynia.pl 58 727 39 21 Laboratorium Innowacji Społecznych
Łączny budżet 10,1 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 10,1 tys. PLN
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w postaci współorganizacji Oksywskiego Festiwalu Filmowego w ramach III edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna Dzielnica”.

W ramach niniejszego zadania finansowana będzie działalność kulturalna na Oksywiu – obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 w postaci realizacji cyklu seansów filmowych w ramach przedsięwziecia pt. „Oksywski Festiwal Filmowy”, które zostało wybrane do realizacji w III edycji konkursu „Przyjazna Dzielnica”.

Cele merytoryczne, które powinny być realizowane poprzez działania proponowane przez Oferenta: (1) zaoferowanie wydarzeń kulturalnych lokalnie - w dzielnicy Oksywie, poprzez projekcje hitów filmowych; (2) integracja mieszkańców wokół wydarzeń kulturalnych; (3) wspólne spędzenie czasu w gronie sąsiedzkim przy okazji wydarzeń kulturalnych.

Oferent będzie współpracować z partnerami wskazanymi we wniosku do konkursu „Przyjazna Dzielnica”: Radą Dzielnicy Oksywie, z Akademią Marynarki Wojennej oraz ze Zleceniodawcą, w szczególności w zakresie uzgodnień dokładnych dat seansów, miejsca i sposobu dystrybucji wejściówek na seans.

Udział mieszkańców w Oksywskim Festiwalu Filmowym jest bezpłatny.

Realizacja zadania będzie polegać nazakupie nie mniej niż 10 licencji filmowych i nadzorze logistycznym dystrybucji filmów na potrzeby Oksywskiego Festiwalu Filmowego.

W ramach Festiwalu zaplanowane są zarówno pojedyncze seanse filmowe, w tym dwa seanse dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, oraz maraton filmowy (maratony filmowe) (po 2 filmy każdy). Projekcje filmów odbywać się będą cyklicznie, w odstępie miesiąca - dwóch miesięcy, w auli Akademii Marynarki Wojennej lub w innym miejscu uzgodnionym w trakcie realizacji zadania z partnerami zadania. Odbiorcami Oksywskiego Festiwalu Filmowego będą dorośli mieszkańcy Oksywia (w wieku 20-25 lat oraz 30-50) oraz dzieci. Preferowane kategorie filmów dla dorosłych: kino rozrywkowe i kino familijne.

Realizacja wszystkich działań powinna zostać odpowiednio udokumentowana poprzez m.in. sporządzanie notatki z każdego seansu filmowego zawierającej takie informacje, jak: miejsce i termin seansu, ilość widzów, tytuł filmu oraz dokumentację fotograficzną.

Oferent musi wykazać, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą (opis powinien znajdować się w cz. IV.15 oferty).

Reklama