Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

„Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”

Reklama
Nabór od 27.12.2018 do 14.01.2019 15:00
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 800 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków/członkinie komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 -32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego:CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 800 000,00 zł (400 000,00 zł na rok 2019 i 400 000,00 zł na rok 2020)

Termin realizacji zadania: od 18 lutego 2019 roku do 31.12.2020 roku

Miejsce realizacji zadania:

następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni 172,49 m2 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20:

 1. pomieszczenie Nr 1w038 o powierzchni 35,39 m2,
 2. pomieszczenie Nr 1w039 o powierzchni 34,04 m2,
 3. pomieszczenie Nr 1w040 o powierzchni 103,06 m2

położone na I piętrze trybuny wschodniej Stadionu, wyposażone w meble biurowe, sprzęt komputerowy i router.

Ponadto w ramach umowy najmu Oferent (bądź Oferenci) będą mieli prawo do korzystania z pomieszczenia nr 1w014 o powierzchni ok. 200,00 m2 dostępnego w dni parzyste każdego miesiąca w godz. od 7.30 do 21.00 oraz pomieszczeń sanitarnych na I piętrze.

Koszty miesięcznych opłat za użytkowanie udostępnionych na czas realizacji zadania pomieszczeń oraz koszty zużycia mediów, będą ponoszone przez Oferenta zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • czynsz: 6,89 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT),
 • koszty eksploatacyjne: 36,90 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT) - obejmujące opłatę za dostawę energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenia ścieków, dostawę ciepła, ochronę obiektu, dostęp do Internetu i koszty utrzymania części wspólnych: sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, korytarzy i klatki schodowej oraz otoczenia obiektu, sprzątanie otoczenia obiektu, odśnieżanie, prawo korzystania z pomieszczeń sanitarnych oraz ich wyposażenie w środki higieny i środki czystości,
 • miejsce parkingowe przy Stadionie: 36,90 zł (w tym 23% VAT).

Opłaty miesięczne nie obejmują:

 • usługi sprzątania w pomieszczeniach, w których realizowane będzie zadanie publiczne pn. „Centrum Obywatelskie" – ul. Reymonta 20,
 • kosztów obsługi informatycznej,
 • podatku od nieruchomości naliczanego za okres korzystania z udostępnionych pomieszczeń.

Oferent powinien zaplanować te wydatki w kalkulacji realizacji zadania publicznego.

Przedstawiciele Oferenta mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia wraz z wyposażeniem wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 518-015-744.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2017 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 481 250,25 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Centrum Obywatelskie powinno realizować następujące cele:

 1. zwiększanie skuteczności NGO i grup nieformalnych w realizacji ich misji:
  1.1. wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej wśród osób zaangażowanych w ich działania (np.: w zakresie prawa, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, finansów);
  1.2. wzmocnienie współpracy i komunikacji wewnątrz sektora obywatelskiego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych) zmierzające do np. tworzenia partnerstw, dzielenia się zasobami, wymiany doświadczeń, wspólnej realizacji działań, koordynacji działań, wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla Krakowa;
  1.3. rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy między przedstawicielami różnych sektorów;
  1.4. ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia organizacji pozarządowej (w szczególności młodej) lub grupy nieformalnej (np. infrastruktura/lokal, kontakty, promocja wydarzeń, “know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych, pośrednictwo wolontariatu).
  1.5. Prowadzenie systematycznego badania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie działań edukacyjnych, zakończonego sporządzeniem Raportu.
 2. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Krakowa:
  2.1. podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji;
  2.2. wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Krakowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne;
  2.3. zwiększanie dostępu mieszkańców Krakowa do zasobów wspierających podejmowanie aktywności społecznej i obywatelskiej (m.in. infrastruktura/lokal, kontakty, informacje o możliwych formach aktywności).

poprzez:

 1. działania edukacyjne m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, grupy wymiany doświadczeń, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, spotkania tematyczne, spotkania branżowe, uczestnictwo w procesie konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, popularyzacja standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków określonych w obowiązującym w GMK Wieloletnim Programie Współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi
 2. działania wspierające m.in. doradztwo, mentoring, coaching, przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji np. planów rozwoju, planów naprawczych, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez organizacje i grupy nieformalne (np. korzystanie z lokali miejskich, sprzętu);
 3. animacja współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/ NGO, sektorem publicznym, biznesem, nauką m.in. spotkania, konferencje, grupy robocze, networking, wymiana zasobów;
 4. animacja lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/NGO m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie lub wspólna realizacja inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę, działania motywacyjne i inspiracyjne;
 5. działania informacyjno-promocyjne, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum Obywatelskiego pod adresem: http://co.krakow.pl/ poprzez: promocję postaw obywatelskich, wolontariatu, budowanie pozytywnego wizerunku NGO i ruchów społecznych, kampanie informacyjno – promocyjne; tworzenie baz danych np. baza źródeł finansowania, baza publikacji (linków) kalendarz wydarzeń realizowanych w Krakowie przez NGO/ grup nieformalnych/ mieszkańców, newsletter, mapowanie organizacji pozarządowych działających na terenie danej dzielnicy Krakowa, popularyzację form współpracy UMK z NGO (programy współpracy, Komisje Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego);
 6. pośrednictwo wolontariatu m.in. tworzenie bazy ofert i wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między NGO a wolontariuszami;
 7. udostępnianie i wynajem powierzchni (np. sale, przestrzeń biurowa i coworkingowa do pracy biurowej oraz prowadzenia działalności, inkubator NGOs;

Oferent zobowiązany jest do wypełnienia w ofercie w punkcie IV. pozycji nr 5 – „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” poprzez dokładne określenie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) na dany rok, wskazanie sposobu monitorowania tych rezultatów oraz określenie w pozycji nr 6 – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego” analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego.

Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 powinno być otwarte co najmniej 5 dni w tygodniu i przynajmniej 6 godzin dziennie.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl *oraz* w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 14 stycznia 2019 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10,pok. nr 106 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych ) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama