Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 27.12.2018 do 15.01.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 100,002 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2019, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Nazwa zadania:

Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji w formie regrantingu, tj. w sposób, o którym mowa w art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018r.z późn. zm.).

Zadanie zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025:celem strategicznym III.: Szczecin-miasto o wysokim kapitale intelektualnym.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 15.01.2019r.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Reklama