Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów, będących klientami ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 27.12.2018 do 11.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 190 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym .

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie współpracy Miasta w latach 2018-2019 z organizacjami określone jest w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2018-2021 wpisuje się w Cel 1 Programu – Zwiększenie aktywności społecznej. Cel techniczny 1.4 Poprawa społecznego wizerunku starości i przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej seniorów oraz w Cel 3 Programu – Utrzymanie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania. Cel techniczny 3.1 Poprawa efektywności systemu wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania.

Cel zadania:

Celem zadania jest rozwijanie istniejącego systemu wsparcia seniorów korzystających z usług ośrodków pomocy społecznej. Cel zadania zostanie osiągnięty poprzez możliwość korzystania z platformy elektronicznej, która służy skojarzeniu wolontariuszy i osób starszych, przy współpracy z pracownikami socjalnymi warszawskich ośrodków pomocy społecznej. Realizacja celu zadania uwzględnia również wsparcie zaangażowanych w projekcie wolontariuszy.

Zakres zadania:

Koncepcja funkcjonowania narzędzia, którym jest platforma internetowa, została sprawdzona w trakcie pierwszej edycji projektu, realizowanej w latach 2015–2018, w trakcie której podjęto współpracę z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, Ośrodkiem Pomocy

Społecznej Dzielnicy Włochy. Realizacja projektu w latach 2015–2018 potwierdziła potrzebę rozwoju wsparcia wolontariatem samotnych osób starszych korzystających z usług ośrodków pomocy społecznej.

Platforma elektroniczna https://zalogujpomagaj.um.warszawa.pl/, której administratorem będzie wybrany oferent, pozwala zarejestrować się kandydatowi na wolontariusza. Kandydat w kilku krokach dokonuje podstawowej rejestracji (odpowiadając m.in. na pytania o to, co chce robić, w jakim czasie, jaką dzielnicę preferuje). Informacje o potrzebujących wsparcia osobach starszych wprowadzane są na platformie przez pracowników OPS. System kojarzy propozycje osób potrzebujących, zgodne z preferencjami kandydata oraz przyporządkowuje kandydata do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Pracownikowi OPS wyświetlają się dane o nowym kandydacie. Po wstępnej weryfikacji telefonicznej pracownik OPS (w poszczególnych sytuacjach przy wsparciu administratora) spotyka się z kandydatem osobiście w celu dalszej rekrutacji. Po pozytywnej ocenie kandydat staje się wolontariuszem. Kolejnym krokiem jest wspólna wizyta u osoby starszej i rozpoczęcie wolontariatu. Wszystkie kroki i działania są rejestrowane w systemie. Kontrolę nad działaniami sprawuje administrator.

Zadanie powinno być realizowane poprzez:

1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym działaniem platformy https://zalogujpomagaj.um.warszawa.pl/.

Wybrany oferent nadzorował będzie poprawne działanie platformy https://zalogujpomagaj.um.warszawa.pl/, w szczególności poprzez:

a) utrzymanie platformy w jej dotychczasowym kształcie,

b) opracowanie dodatkowych funkcji, pomagających w funkcjonalności platformy (m.in. dodatkowe ankiety badające preferencje wolontariuszy),

c) opracowanie usprawnień dla różnych typów kont (np. użytkownik, administrator główny, administrator OPS).

2. Współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, działającymi na terenie m.st. Warszawy.

Wybrany oferent podejmie współpracę w ramach projektu z ośrodkami pomocy społecznej, które wyrażą zainteresowanie (m. in. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola oraz Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście). W całym okresie realizacji projektu oferent zobowiązany zostanie do podjęcia współpracy z min. 10 ośrodkami pomocy społecznej, opartej na:

a) wsparciu przy rekrutacji kandydatów na wolontariuszy,

b) wsparciu informacyjno-promocyjnym,

c) obsłudze techniczno-organizacyjnej projektu.

3. Koordynacja działań skierowanych do uczestników projektu.

W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich

zasobów lokalowych i kadrowych, w odniesieniu do charakteru realizowanego projektu. Działania skierowane do wolontariuszy oraz kandydatów na wolontariuszy oparte powinny być na organizowaniu wydarzeń wzmacniających działalność wolontaryjną, m.in. poprzez:

a) organizację wstępnych szkoleń lub spotkań informacyjnych dla kandydatów na wolontariuszy, na których wyjaśnione zostanie na czym polega wolontariat w ramach projektu (proponowane spotkanie raz w miesiącu dla kandydatów ze wszystkich dzielnic),

b) organizację spotkań integrujących wolontariusz oraz seniorów w danych dzielnicach oraz na poziomie ogólnomiejskim (minimum 2 w roku),

c) organizację spotkań integrujących środowisko wolontariuszy na poziomie m.st. Warszawy (minimum 2 w roku),

d) opracowanie systemu motywacyjnego wolontariuszy (m.in. szkolenia, superwizje; minimum 6 wydarzeń w roku),

e) organizację wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy.

4. Zorganizowanie wydarzenia otwierającego oraz wydarzeń podsumowujących projekt.

W ramach realizacji projektu oferent zobowiązany zostanie do zorganizowania wydarzenia otwierającego projekt (może być ono zrealizowane w formie spotkania informacyjnego). Istotnym elementem realizacji projektu będzie także organizacja wydarzeń podsumowujących projekt w 2019 i 2020 roku. Oferent zobowiązany będzie do organizacji jednodniowego wydarzenia w ostatnim kwartale 2019 i 2020 roku, na który zapewni transport uczestników (seniorów) projektów ze współpracujących ośrodków pomocy społecznej.

5. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Wybrany oferent w ramach realizacji zadania odpowiedzialny będzie za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami podjęcie działań z zakresu przetwarzania danych osobowych (określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)).

Każdy kandydat na wolontariusza, podczas zgłoszenia do projektu powinien podpisać formularz, w którym znaleźć powinna się też zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po podpisaniu formularza, dane osobowe kandydata na wolontariusza zostaną umieszczone w bazie danych projektu, której wykonanie leży po stronie wybranego oferenta. Oferent będzie zbierał jedynie dane zwykłe.

Każda osoba zatrudniana do pracy w ramach projektu powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta powinna stanowić integralna część zawieranej umowy. Oferent prowadzić będzie osobną bazę zatrudnianych do projektu osób, w której zbierał będzie dane zwykłe.

6. Dokumentacja i promocja projektu

W celu dokumentacji projektu oferenci stworzą dwie bazy danych:

 • kandydatów na wolontariuszy oraz wolontariuszy biorących udział w projekcie,

 • zatrudnianych pracowników.

Wybrany oferent zobowiązany zostanie do przeprowadzenia działań promocyjnych, mających na celu poinformowanie o projekcie jak największej liczby kandydatów na wolontariuszy, mieszkających na terenie m.st. Warszawy. W działaniach promocyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na wyjaśnienie na czym polega wolontariat w ramach niniejszego projektu. Wybrany oferent zobowiązany będzie także do dotarcia do wszystkich działających na terenie m.st. Warszawy ośrodków pomocy społecznej z ofertą podjęcia współpracy.

7. Przeprowadzenie ewaluacji w trakcie oraz po zakończeniu realizowanego zadania

Wybrany oferent zobowiązany zostanie do wykonania ewaluacji projektu w czasie jego trwania (ostatni kwartał 2019 roku) i przekazania jej wraz ze sprawozdaniem z realizacji projektu za rok 2019. Po zakończeniu realizacji projektu powinien natomiast wraz ze sprawozdaniem za rok 2020 przedstawić raport ewaluacyjny, dotyczący całego projektu.

Zarówno ewaluacja dokonywana w czasie trwania projektu, jak i ewaluacja końcowa powinna wskazywać wnioski i rekomendacje do dalszego działania. W raporcie ewaluacyjnym znaleźć powinny się m.in. dane dotyczące:

 • liczby seniorów, będących klientami OPS biorących udział w projekcie,
 • liczby wolontariuszy z podziałem na wiek i dzielnice,
 • liczby wolontariuszy w wieku 60+,
 • liczby kandydatów na wolontariuszy, którzy nie podjęli jeszcze pracy jako wolontariusze,
 • liczby działań integracyjnych dla seniorów i wolontariuszy przeprowadzonych przez oferenta,
 • liczby i rodzajów działań skierowanych do wolontariuszy,
 • liczby ośrodków pomocy społecznej współpracujących w ramach projektu.

Charakterystyka zadania:

Grupy docelowe:

1) seniorzy w wieku 60+ z terenu m.st. Warszawy, będący klientami ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy,

2) mieszkańcy m.st. Warszawy, zainteresowani wolontariatem, ze szczególnym wskazaniem wolontariuszy w wieku 60+.

Wskaźniki realizacji zadania:

 • liczba seniorów, będących klientami OPS, biorących udział w projekcie,
 • liczba wolontariuszy,
 • liczba wolontariuszy w wieku 60+,
 • liczba wolontariuszy z podziałem na dzielnice,
 • liczba kandydatów na wolontariuszy, którzy nie podjęli jeszcze pracy jako wolontariusze,
 • liczba ośrodków pomocy społecznej współpracujących w ramach projektu,
 • liczba działań integracyjnych dla seniorów i wolontariuszy przeprowadzonych przez oferenta,
 • liczba i rodzaje działań skierowanych do wolontariuszy.

Złożenie oferty wymaga od oferenta pisemnego potwierdzenia chęci współpracy z ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy.

W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej oferentów zaleca się, aby działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów były spójne i stanowiły jedną całość i zakładały współpracę partnerów na każdym etapie realizacji działań.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy wypełnić w Elektronicznym Generatorze Wniosków na stronie https://witkac.pl/Account/Login, następnie wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w terminie i miejscu podanym w § 4 ust. 1.

Reklama