Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym

Reklama
Nabór od 21.12.2018 do 17.01.2019 15:30
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Włochy
Łączny budżet 235 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  1. Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

Organizacja stacjonarnego szkolenia sportowego w specjalistycznych sekcjach dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym

1) Cel zadania:

· wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży trenującej w sekcjach sportowych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;

· rozwój poszczególnych dyscyplin sportu na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz dążenie do podniesienia poziomu wyników sportowych uczestników szkolenia;

· podniesienie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej;

· integracja społeczności lokalnej poprzez sport;

· zagospodarowanie czasu wolnego.

2) Ogólne warunki realizacji zadania:

• powszechne, stacjonarne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do lat 18-tu z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;

• możliwość udziału we współzawodnictwie sportowym (również poza terenem Dzielnicy Włochy);

• fakultatywnie: organizacja rywalizacji sportowej w ramach prowadzonego szkolenia;

• szkolenie trwa maksymalnie 10 miesięcy w 2019 roku;

• każda grupa szkoleniowa powinna liczyć min. 14 osób (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty i przyznania dotacji oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 5, pkt 1 ogłoszenia, imienny wykaz uczestników oraz harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania);

• zajęcia 1 grupy/sekcji odbywają się minimum 2 x w tygodniu, w wymiarze od 2 do 6 godzin/tygodniowo (udział w zawodach nie jest traktowany jako jednostka treningowa);

• każdy uczestnik szkolenia powinien być objęty ubezpieczeniem oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu;

trenerzy sprawujący opiekę nad szkolonymi zawodnikami zobowiązani są do prowadzenia dzienników zajęć i bieżącego rejestrowania obecności dzieci;

• w ofercie powinny być określone: ilość tygodni, częstotliwość i jednostka zajęciowa.

3) Dofinansowanie zadania obejmuje w szczególności:

• wynagrodzenie kadry trenerskiej;

• wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajęć sportowych (można przedłożyć zgodę właściciela obiektu np. w formie korespondencji mailowej);

• zakup lub wynajem sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć;

• ubezpieczenie uczestników szkolenia;

• obsługa zadania, w tym koszty administracyjne oraz koszty wyposażenia i promocji (w przypadku określenia kosztów eksploatacji obiektu i urządzeń sportowych: energia, woda, co, gaz, wywóz nieczystości, itp. – w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko część opłat przypadająca na realizację zadania, sposób wyliczenia należy przedstawić w „Innych informacjach, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów”).

4) Dofinansowanie zadania nie obejmuje:

• zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów;

• odżywek, leków, medykamentów;

• zakupów inwestycyjnych, których cena jednostkowa wynosi powyżej 3500 zł.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17.01.2019r. roku do godz. 15.30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2019r. roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257, 02-133 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama