Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 21.12.2018 do 17.01.2019 15:30
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Włochy
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  1. Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej w formie, np.: dzielnicowego turnieju/zawodów/wyścigów w określonej dyscyplinie sportowej lub kilku dyscyplinach sportowych w szczególności zespołowych. Impreza może/nie musi być łączona z grami i zabawami sportowo-rekreacyjnymi w różnych konkurencjach, z uwzględnieniem konkurencji rodzinnych i dla najmłodszych

1) Cel zadania:

• zadanie ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej oraz popularyzację danej dyscypliny sportowej (lub kilku dyscyplin);

• popularyzacja zasad fair-play;

• zadanie winno być skierowane do mieszkańców Dzielnicy Włochy, w szczególności do dzieci i młodzieży;

• zadanie powinno integrować i aktywizować społeczność lokalną.

2) Ogólne warunki realizacji zadania:

• impreza o charakterze otwartym zarówno dla uczestników jak obserwatorów (odbiorców widowiska sportowego);

• należy podać szacowany czas imprezy i ilość uczestników – i innych odbiorców zadania (widownia, kibice),

• zapewnienie bazy sportowej (można przedłożyć zgodę właściciela obiektu np. w formie korespondencji mailowej, zadanie musi być realizowane na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych należących do dzielnicy,

• zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;

• zapewnienie wykwalifikowanej kadry;

• w szczególności w przypadku zawodów/turniejów, w opisie działań należy zawrzeć: opracowanie regulaminu imprezy, programu minutowego oraz przeprowadzenie rejestracji/zapisów zawodników/uczestników;

• określenie działań promujących wydarzenie;

zapewnienie nagród dla zawodników (np. medale, gadżety i/lub pakiety startowe);

• wskazane uatrakcyjnienie imprezy np. poprzez oprawę, konkursy towarzyszące dla widzów i/lub uczestników;

• konieczność ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym oferent winien poinformować w ofercie;

• fakultatywnie ubezpieczenie NNW zawodników i zapewnienie „punktu medycznego.”

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17.01.2019 roku do godz. 15.30 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2019 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257, 02-133 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama