Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i...

Reklama
Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych
Nabór od 21.12.2018 do 11.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 900 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zaprasza do składania ofert.

Tło:

Jednym z priorytetów przyjętego uchwałą nr LXXX II/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. Programu „Rodzina” na lata 2010-2020 jest zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz reintegracja rodzin. Jednym z działań realizowanych w ramach przyjętego uchwałą nr XXII/553/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r. Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 było wspieranie usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wyniki badania ewaluacyjnego powyższego Programu wskazują na zasadność kontynuacji działań w kierunku stworzenia młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej możliwości indywidualnego rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych, zapewnienia kompleksowej pomocy przygotowującej do przejścia z pieczy zastępczej do samodzielnego, dorosłego życia oraz wzmocnienia w wymiarze edukacyjnym i zawodowym zapewniającego dostęp do rynku pracy po zakończeniu edukacji.

Cel zadania:

Zwiększenie stopnia integracji społecznej oraz przyszłych szans na rynku pracy wychowanków pieczy zastępczej.

Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie wychowankom pieczy zastępczej stałego indywidualnego wsparcia oraz motywowanie w dążeniu do rozwoju osobistego i zawodowego;
 • Przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak bezrobocie, adaptacja do nowych warunków po opuszczeniu rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 • Podniesienie u wychowanków pieczy zastępczej wiedzy o posiadanych zasobach i kompetencjach społecznych i zawodowych;
 • Przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia;
 • Przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do pełnienia roli rodziców oraz wsparcie samotnych matek będących wychowankami pieczy zastępczej w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich.

Treść działań wraz z opisem:

Działania obligatoryjne:

 1. Asystenci usamodzielniania:
 • stałe wsparcie asystentów dla wychowanków pieczy zastępczej będących w procesie usamodzielniania.
 1. Grupy wsparcia dla wychowanek i wychowanków pieczy zastępczej będących młodymi rodzicami oraz dla wychowanek spodziewających się dziecka.
 2. Kursy i/lub warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe oraz wpływające na zwiększenie szans na rynku pracy wychowanków pieczy zastępczej będących w procesie usamodzielniania.
 3. Diagnoza kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków pieczy zastępczej:
 • dedykowana wychowankom pieczy zastępczej w wieku 14-17 lat;
 • przeprowadzona na podstawie indywidualnie dobranych narzędzi;
 • baza do późniejszej pracy nad opracowaniem ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego z określeniem celów długoterminowych oraz krótkoterminowych planowanych do osiągnięcia w okresie realizacji zadania.
 1. Zajęcia grupowe:
 • dedykowane w szczególności wychowankom pieczy zastępczej w wieku 14-17 lat;
 • prowadzone w formie stacjonarnej i/lub wyjazdowej;
 • prowadzone w formie grup wsparcia;
 • prowadzone w formie tematycznych warsztatów/spotkań.

Działania fakultatywne:

 1. Tutoring:
 • dedykowany w szczególności wychowankom pieczy zastępczej w wieku 14-17 lat;
 • indywidualna praca z wychowankami nastawiona na konkretne cele;
 1. Reedukacja:
 • dedykowana wychowankom pieczy zastępczej w wieku 14-17 lat;
 • prowadzona w formie grupowej i/lub indywidualnej;
 • nastawiona na uzupełnianie wiedzy ogólnej, ćwiczenie koncentracji, naukę szybkiego czytania i rozumienia tekstu, naukę różnych technik uczenia się i zapamiętywania i inne zależnie od indywidualnych potrzeb wychowanków.

Odbiorcy zadania:

 1. Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej m.st. Warszawy (opuszczający warszawskie rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze).
 2. Młodzież w wieku 14 – 17 lat przebywająca w pieczy zastępczej na terenie
  m.st. Warszawy (w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Oczekiwane wskaźniki realizacji zadania:

Wskaźniki obligatoryjne:

 1. Liczba wychowanków pieczy zastępczej będących w procesie usamodzielniania, którzy w okresie realizacji zadania zostali objęci wsparciem asystenta usamodzielniania.
 2. Liczba wychowanków pieczy zastępczej będących w procesie usamodzielniania, którzy w okresie realizacji zadania podnieśli swoje kompetencje zawodowe oraz zwiększyli swoje szanse na rynku pracy.
 3. Liczba wychowanków pieczy zastępczej w wieku 14-17 lat, którym w okresie realizacji zadania przeprowadzono diagnozę kompetencji społecznych i zawodowych.
 4. Liczba wychowanków pieczy zastępczej w wieku 14-17 lat, którym w okresie realizacji zadania została opracowana ścieżka rozwoju edukacyjno-zawodowego z określeniem celów długoterminowych oraz krótkoterminowych planowanych do osiągnięcia w okresie realizacji zadania.

Wskaźniki fakultatywne:

 1. Liczba wychowanków pieczy zastępczej w wieku 14-17 lat, którzy w okresie realizacji zadania wzięli udział w stacjonarnych zajęciach grupowych.
 2. Liczba wychowanków pieczy zastępczej w wieku 14-17 lat, którzy w okresie realizacji zadania wzięli udział w warsztatach wyjazdowych.
 3. Liczba wychowanków pieczy zastępczej w wieku 14-17 lat, którzy w okresie realizacji zadania zostali objęci wsparciem tutora.

Warunki obligatoryjne:

 • Doświadczenie oferenta w realizacji wsparcia społecznego dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (co najmniej 18 miesięcy, weryfikowane na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego ogłoszenia);
 • Doświadczenie w pracy z wychowankami (w tym z usamodzielnianymi wychowankami) pieczy zastępczej, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem załączonym do oferty;
 • W zakresie zasobów kadrowych oferent powinien dysponować zespołem wykwalifikowanych specjalistów (w szczególności pedagogów, psychologów, doradców zawodowych), co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem załączonym do oferty;
 • W zakresie zasobów lokalowych oferent powinien dysponować lokalem zapewniającym odpowiedni komfort realizowanych działań, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem załączonym do oferty; lokal powinien znajdować się w pobliżu przystanków transportu publicznego i być łatwo dostępny dla mieszkańców różnych dzielnic m.st. Warszawy; lokal powinien zapewniać kilka pokoi do jednoczesnej, indywidualnej pracy z wychowankiem, a także przestrzeń wspólną i zaplecze higieniczno-sanitarne; lokal powinien być wolny od barier architektonicznych.

Dodatkowe oczekiwania:

Zleceniobiorca w ramach realizacji zadania będzie współpracował z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz z warszawskimi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinnymi domami dziecka i rodzinami zastępczymi. Współpraca będzie prowadzona
w zakresie niezbędnym do rekrutacji odbiorców zadania a także w zakresie wymiany informacji niezbędnych dla właściwego przebiegu procesu usamodzielniania wychowanków będących odbiorcami zadania.

W pkt. IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

Załączniki wymagane do oferty

 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji. wymagany papierowo
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany; wymagany papierowo
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów); wymagany papierowo
 4. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. wymagany papierowo
 5. Fakultatywne załączniki oferenta. fakultatywny
Reklama