Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

Reklama
Nabór od 21.12.2018 do 27.09.2019 14:00
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 46,828 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 15 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.

Celem otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), przyjętych uchwałą Nr 2/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r.
 • O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po podpisaniu przez Oferenta umowy z grantodawcą zewnętrznym i dostarczeniu kopii umowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia. W przypadku obowiązywania innego niż umowa dokumentu, świadczącego o przyznaniu dofinansowania, dokument taki traktowany będzie na równi z umową. Jest to warunek niezbędny do zawarcia umowy z Oferentem.
 • Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% wkładu własnego, zgodnie z zasadami innych konkursów/programów przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych:

a) w przypadku wymaganego wkładu finansowego,

b) w przypadku, kiedy wkład finansowy (u grantodawcy zewnętrznego) można
c) w całości zastąpić wkładem osobowym lub rzeczowym, a organizacja ubiega się od samorządu województwa o dotację na zadeklarowany u grantodawcy zewnętrznego wkład finansowy.

 • Przy czym dotacja udzielona przez samorząd województwa nie może być większa niż minimalny wymagany wkład finansowy wskazany w regulaminie konkursu grantodawcy zewnętrznego.
 • Minimalna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 2 000,00 zł, a maksymalna jej wartość nie może przekroczyć 15 000,00 zł.
 • W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 • Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego, pozafinansowego wkładu osobowego (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkładu rzeczowego (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie).
 • Zasady kalkulacji wkładu osobowego i rzeczowego szczegółowo określają § 2 ust. 9, 9a, 9b procedur, przyjętych uchwałą Nr 2/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 3 procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.
 • Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego nie mogą być pokrywane wydatki wymienione w § 4 ust. 4 procedur.
Reklama