Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim

Reklama
Nabór od 20.12.2018 do 21.01.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku, dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim”.

1. Celem otwartego konkursu ofert nr 14/2019 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest przeprowadzenie badania, dotyczącego diagnozy kondycji trzeciego sektora oraz sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim i jego opracowanie.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2019 przewiduje się dofinansowanie zadania jednorocznego polegającego na przeprowadzeniu pełnej diagnozy ilościowej i jakościowej trzeciego sektora poprzez badanie sytuacji trzeciego sektora i wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, spełniającej następujące warunki:

a) badanie będzie obejmowało obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

b) badanie zostanie przeprowadzone metodami: ilościową na reprezentatywnej próbie organizacji pozarządowych i jakościową;

c) materiały dotyczące badania oraz opracowanie jego wyników winny być sporządzone w wersji papierowej oraz elektronicznej i przekazane do Biura Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi wraz z przeniesieniem pełnych praw autorskich do ich wykorzystania;

d) sposób badania, jak i jego szczegółowy zakres zostaną uzgodnione z Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 2/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r.
  • O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 lub w obszarze prowadzenia badań naukowych. Oferent powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań metodami wskazanymi w niniejszym regulaminie.
  • Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 14/2019 na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 20 000,00 zł.
  • W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania.
  • Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 3 procedur, o których mowa w §3 ust.1. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.
  • Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego nie mogą być pokrywane wydatki wymienione w § 4 ust. 4 procedur, o których mowa w §3 ust.1.
Reklama