Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego dla organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 20.12.2018 do 21.01.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”.

1. W ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2019 przewiduje się dofinansowanie zadnia jednorocznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”, spełniającego poniższe warunki

2. W ramach bloku szkoleniowo-doradczego przewiduje się zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 12 szkoleń w ciągu roku, skierowanych do organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, obejmujących tematyką następujące obszary:

a) szkolenia dotyczące nowych programów (do 25% wszystkich szkoleń z oferty) z możliwością doprecyzowania tematu szkoleń w ciągu roku;b) szkolenia dotyczące zmieniających się przepisów odnoszących się do działalności organizacji pozarządowych (do 25% wszystkich szkoleń z oferty) z możliwością doprecyzowania tematu szkoleń w ciągu roku;

c) szkolenia własne Oferenta (inne niż wymienione pod literą a i b) np.RODO, Social Media, wypalenie zawodowe w organizacjach, jak pisać projekty, jak pozyskiwać fundusze na działalność statutową organizacji, aspekty prawne
i organizacyjne w organizacji – funkcjonowanie fundacji i stowarzyszeń, zagadnienia księgowe, promocyjne, itp. (łącznie do 40% wszystkich szkoleń z oferty);

d) spotkania tematyczne prowadzone przez reprezentantów instytucji publicznych lub programów grantowych tj. szkolenia zewnętrznych instytucji, które realizują upowszechnianie własnych działań w ramach nieodpłatnych spotkań informacyjnych (10% wszystkich szkoleń z oferty).

3. W ramach bloku szkoleniowo-doradczego przewiduje się również zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 10 spotkań w ciągu roku z tytułu doradztwa grupowego (w grupach od 3 do 10 osób), skierowanego do organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Za godzinę szkolenia/doradztwa grupowego uważa się godzinę zegarową (60 min) a koszt jednostkowy przeprowadzenia 1 godziny szkolenia/doradztwa grupowego nie może przekroczyć 150 zł brutto (łączne z kosztami dojazdu).

5. Do realizacji zadania należy zatrudnić specjalistów, posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub będących absolwentami szkoły dla trenerów, (nie dotyczy to nieodpłatnych spotkań tematycznych prowadzonych przez reprezentantów instytucji publicznych lub programów grantowych).

6. Koszty związane z koordynacją projektu nie mogą przekroczyć 10% dotacji.

7. Tematyka, sposób, metody, jak i szczegółowy zakres przeprowadzenia szkoleń, zostaną uzgodnione z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Reklama