Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

MSiT: Program wspierania sportów nieolimpijskich

Reklama
Nabór od 20.12.2018 do 31.05.2019 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 19,5 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 roku”.

Celem „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 roku” jest:
1) stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2) umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych.
3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Minister przyznaje w ramach posiadanych środków z budżetu państwa dofinansowanie na zadania związane z przygotowaniem zawodników kadry narodowej polskich związków sportowych oraz udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach i konkurencjach nieobjętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzysk Głuchych.

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać polskie związki sportowe.

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadanie: „przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach i konkurencjach nieobjętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych w 2019 roku.”

Na realizację Programu Minister w 2019 roku przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w wysokości 19 500 000,00 zł.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej decyzji Ministra Sportu i Turystyki do 31 maja 2019 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

Oferty o dodatkowe dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do 30 listopada 2019 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania z adnotacją Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Reklama