Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki

Reklama
Nabór od 19.12.2018 do 08.01.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecin
Łączny budżet 115 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania.

„Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki”

2. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pozostające w zgodzie ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025, (cel strategiczny: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia, cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych).

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku wynosi 115 000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100). Kwota ta, jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta Szczecin na 2019 r. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania może ulec zmianie. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe a dotacja może być przyznana jedynie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

Kluby deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty, aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu oraz (lub) opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę, przy czym
w zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych ogółem (środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł i wkład osobowy) w odniesieniu do przyznanej dotacji nie powinny być niższe niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert.

Niezrealizowanie przez Kluby deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących
z innych źródeł oraz wkładu osobowego może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Klub procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w umowie.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 8 stycznia 2019 roku.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Reklama