Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy w dzielnicy Wesoła

Reklama
Nabór od 14.12.2018 do 24.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Dzieci
Zadanie publiczne realizowane na rzecz propagowania wychowywania dzieci bez przemocy mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 6 ust. 3 pkt 13 Programu Współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakładany cel realizacji zadania:

Ograniczenie zjawiska przemocy rodzinie poprzez wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie edukacyjne rodziców.

Oczekiwania:

Zajęcia powinny być realizowane w formie:

 • warsztatów,
 • działań informacyjno-edukacyjnych poprzez dystrybucję materiałów,

Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

Rekrutacja uczestników powinna odbywać się przede wszystkim przy współpracy z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i pozostałymi podmiotami, instytucjami i służbami zajmującymi się aspektami wychowania i ochroną dzieci i młodzieży przed uzależnieniami i przemocą.

Rekrutacja:

zajęć grupowych,

 • szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem,
 • prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania (m.in. lista realizatorów, lista/rejestr odbiorców, raporty realizatorów z prowadzonych działań i inne),
 • szczegółowy opis rekrutacji odbiorców zadania, liczba odbiorców zadania,

Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:

 • ewaluacja programu,
 • kadrę: specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami,
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań
 • Wskaźniki rezultatów projektów:
 • bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania na terenie Dzielnicy Wesoła
 • liczba osób objętych programem
 • liczba zorganizowanych zajęć
 • łączna liczba godzin realizacji zadania
Reklama